zaterdag 5 november 2016

het probleem van 5/2nd* - Davidemos Clemens

OPEN BRIEF AAN NEDERLAND
Europa leidt de stier voor het feest

Beste Paul en anderen,

De moeilijkheid die binnen de onderlinge verhoudingen in de hoektoren van de Bomanslaan zijn ontstaan wordt gevormd door het feit, dat er twee wegen zijn te bewandelen door één persoon, namelijk voor David Curvis om zowel verblijf op Bomanslaan 5/2nd te houden alswel visites af te leggen op Bomanslaan 7/3st. Een bijkomende drempel in de relationele sfeer wordt gevormd door de omstandigheid in spirituele zin erbij te rekenen, namelijk dat Clemens de Buer thans ook dragende het recht op de naam Buerlingen de naam van David'Huis in vertegenwoordigende zin geacht is te dragen als schrijver, en dat David Curvis zijn naam David in concrete, wettelijke zin met zich draagt, terwijl de onderlinge verhoudingen der twee bovenhuizen zo zijn geformeerd dat David Curvis als vanzelf is toegetreden tot het burenverbond zowel van 5 * & 7* dat er al lnger was, alsook in familiair opzicht als erbonden deze met de familienaam van Clemens, dus verkreeg de jonge David ook de bijbehorende rechten in Buer & Buur en heeft daarnaast een missie in het land van het Hertogdom Buerlingen met succes volbacht en darvoor een credietverruiming als vergoeding verkregen - zo zijn wij op5* & 7* derhalve in de wijze van een intensief te noemen vorm van nieuw ontstane verstandhouding zinvol op elkaar betrokken met zijn drietjes in een als bijzondere omstandigheid aan te merken burenkontakt dat als van grote waarde en betekenis wordt  ervaren en ook is, zowel voor het gewende heden als met het oog op de toekomst van ons alledrie indien de verhoudingen van de zolderappartementen van de zuid-oostelijke hoektoren van Coot Castle gelijk blijven. 

Maar wie zal ons beter kunnen inlichten betreffende mogelijkheden, grenzen en de verhoudingen daartussen, de relatieve waarden ervan derhalve, het evenwicht en de bestendigheid van de toekomst van deze relaties tussen de buren- het lijkt of wij het hier gedenken te hebben kennis genomen van de boeken getiteld Wahlverwantschaften geschreven door Thomans Mann (sic) -  dan de website-holder van de WP site dixiturclement - de site is nog in een fase van opbouw - holding van en door de heer jonkheer de Buer van Buerlingen Clemens Michael Maria (verslag gever)? 


Wat het betreft de aangelegenheden van het Huis van Buer - eenzelfde vormwaardering van het terugdringen van het burengerucht veroorzaakt door de Hoekse en Kabeljauwse twisten vinden wij bij het Hollandse Huis van Buerlingen zoals wij die kunnen aantreffen bij het grafelijk Huis van Buren waarvan de bijbehorende titels zijn toevertrouwd aan het Huis van Oranje Nassau - het probleem is daarmee voor David Curvis, en voor Clemens David geldt dit evenzo, dat wij niet bekend zijn met de naam David dan in schriftuurljke zin, zoals het in de heilige bijbel wordt vermeld in het kader van de representatie van het dichterlijke boek van Jesaja, waarin een mysterievolle vraag verborgen is in sommige passages, bijvoorbeeld daar waar wij lezen dat er melding gemaakt wordt van ....'en hij draagt een geschreven naam die niemand kent'... inderdaad dat Clemens ehcthebbende is i de naam van David weet ook niemand- nu moeten de mensen altijd er erg voorzichtig mee zijn zo'n tekst op zichzelf te betrekken - niet voor niets worden de boeken van Jesaja wel eens genoemd 'het vijfde evangelie'- maar vergelijkenderwijs heb ik tot op de dag van vandaag bepaalde zegeningen die mij zijn geschied niet anders dan aan de hand van dit vijfde evangelie kunnen begrijpen en ik heb geleerd me aan deze overtuiging te houden, terweijl die arme man die Clemens wordt genoemd zich nooit levendig bewust is geweest van de rehten en plichtenh hem gebracht in de naam van David, dat heeft hj zich laten uitleggen door voornoemde Curvis, monsieur Courbeille voor deze dingen waar het betreft TV2/monde - föhn  / 


reclame: In de sport, op vakantie of thuis. De haardroger gaan van Unold® is een betrouwbare partner als het gaat om een ​​snelle haar drogen. Twee snelheid en kracht niveaus 1500-1800 watt zijn altijd en overal, omdat het apparaat kan worden omgeschakeld van 110-120V. Dit ook in het buitenland op droog haar geen probleem. De blaasmond is verwijderd. Als het apparaat niet gebruikt Soms kan deze alleen afhangen van de praktische ophanglus aan de muur. Voor de verhuizing naar het opvouwbare Go maakt erg klein en dus vindt in elke sport of reistas ruimte.


Dit boven vermelde in het buurtprobleem David is dus wat de probleemstelling betreft voldoende en de garantie dat er hoe dan voor dit probleem der twee wegen ook een verlichting voor de keuzes zal komen kan jonkheer Clef wel geven.
🎸🎤☎🔭🔬📃📚💹🖌📐
Venus en de bok met een Amor

Ter informatie willen wij van de zijde van onze rechte psycholinguistische mijmeringen uitgebracht na interview door een agent van een wat onduidelijk op te vatten persagentuur - reinout de ruiter - Amsterdam - kwijten doen dat:

(intermezzo)** - het persoonlijk voornaamwoord 'hij' vormt een impliciete  vorm van aanspreken wanneer iemand het woord tot je richt - voor 'jij'  ligt dat anders - dat werd derhalve 'wij' en 'jullie'  en 'zij' / de institutie draagt de vormelijkheid '5/2hoog voor Cl5** i.s.m. Ph7* - Cl7** - drie + 2 sterren! - 'waar drie mensen 'ik' zeggen tot zichzelf in elkanders aanwezigheid is er sprake van openbaarheid' - aldus luidt de rabbijnse wijsheid - citaat van Paul  Hendrikx Bomanslaan 7** - derhalve bestaat er een wij - de feiten voor het inhoudelijk persbericht heb ik als volgt onder woorden gebracht:

&&& - waar we mee bezig zijn op 5/2nd ** vormt het thema van en draagt bij aan - gevormd zijn wij in de eigen aard der mensen - de discussies en het openbaar debat onder lagen van de bevolking van Nederland en elders op de wereld over het vreemdelingenbeleid en vindt zijn uitdrukking zelfs in vraagstukken welke door de Tweede Kamer der Staten Generaal te 's Gravenhage ter harte worden genomen - besluitvorming tot interventie bij een ordinaire burenruzie zal toch iets anders zijn - beter wél op schoenen dan naast je schoenen te lopen is het sandalen te dragen/
Er zijn al met al problemen gerezen vanwege het gedrag van voornoemde David Curvis tussen de hoofdbewoner van 7** Bomans en de hoofdbewoner 5** Bomans en Curvis is thans opgenomen in een kliniek voor verslavingszorg/
Nicolas Poussin -
'et in Acadia ego'

--- de Clemens Michael esq. bijdrage in het debat wordt gevormd door de volgende uitspraken: 

'tussen buren onderling is er altijd sprake van een levendig hier en nu' 
- en: 
'trek het je niet aan dat het wel eens tegenzit in de sociale zakelijkheden des levens'
Bodensee

- alsmede door deze formulering: 888*** - voor de vraagstukken rondom  'ik geloof in het Woord dat niet wordt gehoord' wordt het thema bij Cl5* van de conferentie n.a.v. de conflitueuze beleving thans nader bepaald en wordt het onderwerp 'nabijheid en afstand in soiaal beleven' uitgewerkt naar binnen afzienbare tijd te verwachten is voor de normaliserende functie van het debat op 7/3hg ** Bomanslaan Heemstede - houdt tóch in een mooie relationele taakverdeling der instanties, nietwaar? 
- de bedoelingen verborgen in deze omstandigheid dat wij gedrieën goede nabuurschap willen betrachten liggen wat dwars op elkaar in te rijden als losgeslagen bootjes op de golven van het IJsselmeer aangezien het burgerlijk statuut van Curvis die niet ingeschreven is op ook maar enig woonadres in de onbekendheid bleef- dat heb je ook wel eens in vriendschappen, dat iedereen het goede wil en het precies verkeerd gaat  om een reden waarvan men zich niet bewust wordt omdat ieders omstandigheden ongewijzigd blijven behalve in geval van trouwbeloftes - verwanten & betrekkingen/
zo is de situatie op het ogenblik.
Meer van Constanz

- is het de omstandigheid dat de met het uitkeringsrecht samenhangende andere en veranderde zienswijze bij desbetreffende zakelijkheden als naam, toenaam, identiteit, emoties en ga zo maar door waarin een mens gewoon is zich als mens te herkennen en terug te vinden in het inzichtelijk te maken sociaal onderwerp der financiële condities: uitkeringsrecht versus loonarbeid versus pensioen - door ieder van ons op een verschillende wijze te worden opgevat, welke ons in de weg ging staan? - en dat alles telkens weer? - 

spreukbespreking: geschiedenissen tussen mensen onderling vangen doorgaans ergens aan en vinden hun einde ergens anders  - 

uitspraak van de orthodoxie: enne, de kip of het ei zijn moeilijk van elkaar te scheiden indien het doel is de eieren te bakken en de kippen te braden - 

de rabbijnse wijsheid geeft: 'vuur wordt ontstoken en dooft weer uit'

Jesaja geeft ook: ....'hij zal zijn stem niet verheffen in de straten'...nou, daar weten wij inmiddels alles van! Wat een lawaai op straat en binnen nu alweer jaren lang.
Europa - standbeeld

..CDA thema: ons belang valt zo te reorganiseren dat een algehele vrede zijn intrede vindt in de huiselijke sfeer voor onze lage landen die zo zwaar getroffen werden door een tweedracht welke niet zij aan zichzelf te wijten hebben, dat zou het ideaal moeten zijn - nuchterheid staan we evenwel als landgenoten om bekend en je nationale trots kun je maar beter hoog houden (sic) 

- verzuchting van Clemens: 'oh, had ik David maar nooit naar de Vlierhof laten gaan om Buerlngen te verdedigen, hij heeft mij verteld dat hij daar in de schuur ook nog eens de zeis gerepareerd heeft, zo verklaarde hij openhartig en blij, zo praktisch als hij ove zulke zaken kan denken.' 
Clement jhr. de Buer van Buerlingen Beaulieu denkt het zijne van 'de zeis'/
plaatsje in Griekenland's
Peloponesos

CDA over de sociale vraagstukken van de Krijgsmach:
- en tucht in de bij het behouden van de vrede voor dat huiselijk verkeer behorende gonzalese gelederen streven wij na - op de eerste plaats doet zich de slotsom thans voor dat wij dit streven naar eenheid in onze 5* & 7** micro legerplaats kunnen doen zich realiseren door middel van het aanwenden van nieuwe technieken voor gelijkstroomrepresentatie, namelijk door te bedoelen de naam van de legendarische koning David te synchroniseren met zijn vertegenwoordiging in drievoud, zijn harp hebben wij op 5 /2nd al opgeduikeld uit de zijnsgond en in gebruik genomen.
vrouwen, een chymaira, en een stier
antieke mozaiek

ter volkomen geruststelling het volgende voor de afdeling P.R.:
114 Professor Bromstraat Nijmegen- Zolang er maar bij het noemen van de naam David tevens de namen Clemens en Maria achter staan heeft niemand van de deugdzame omstanders bij het strijden om de trofee van Memphis Tenessee de eerste te zijn onder gelijken in virtueel opzicht moeite met de te naam stelling 'David' welks zegening je&ik voordat Curvis werd geboren ongeveer ten tijde van zijn conceptie in het land Amerika door Clemens persoonlijk in het Vaticaan toen gezeeft is opgehaald en in de Nederlanden geïmporteerd - zo weet Clemens te melden dat nu & hier gelding draagt dat David of Divit een naam is die meer als een teken fungeert dan als een betekenisdrager en wat de inhoud van de naam is, deze is tot nu toe niet goed tot bekendheid geraakt - aan david ligt het woord divid ten grondslag hetgeen een stam heeft vanuit een oeroud woordgebruik opgedaan dat door sommige hebreeuwse familieverbanden werd als beschouelijk gehouden en als een bewijs van zekerheid gold dat het wel goed zou komen met het leven en wel omdat dit woord in weer een latere tijd de inhoud is toegekend van 'hij die leeft'. 
n.b. Je zult begrijpen, beste Paul, dat het hier gaat om de zaken van de eeuwigheid, maar wie van ons had dat nu niet verwacht als antwoord te krijgen voorgeschoteld?

- de bemoeilijking opgeworpen door de leider van het huistheatertje aan de Bomanslaan luidt als volgt:
Europa heute


444*&* Staalsraat 8 Amsterdam: Echter, in alle eer en deugd kunnen wij vaststellen dat de tweede naam van de heer Curvis, namelijk Corneille, maakt, dat deze die deze naam ook met zich binnenvoerde op 5/2nd en bij 7/3th met periodes dat hij in een zorgwekkende tegenstelling tot zijn doorgaans opgeruimde karakter zich beleeft op zichzelf en af en toe verdiept in zichzelf waar wij hem niet bereiken kunnen - pension pending pensativity - als ware hij invoelende de ontroerende en tegelijkertijd akelig roerige gebeurtenissen binnen de muren van de goede stad Burgos ten tijde van de zoveelste hidalgische burgerkrijg - deze vorm van krijgskunde vormt op zijn beurt een typisch verschijnsel van het Iberisch schiereiland waar elke edelman altijd eindigen zal zonder poen wanneer hij niet wat burgerlijkheid aanvaardt en elke burger volstrekt zonder geweten blijft en geloof indien hij geen waarde hecht aan de adeldom van ziel en leven, een waarde die voor iedereen bereikbaar is. Zo zijn de aardse betrekkingen van de burgers van het goede Burgos voorgesteld in het dramatische toneelspel Le Cid van de toneelschrijver the toneelschrijver Pierre Corneille, - het dramatisch gegeven gaat over de hevige strijd die erop volgt wanneer zulke betrekkingen als wij onder de loupe hebben 5 & 7 tot hun deugdzaam einde zijn geraakt en iedereen uit verveling lijkt wel weer opnieuw te willen beginnen met bakkeleien. Het stuk speelt in het hoogmoedige Castilië, nou, als we daaraan moeten beginnen eist zijn verloofde diens kop, die vrouw wil dus bloed | film El Cid | zien, en zo meer van dat fraai's. Daarin vertoont het volk van Burgos ons waartoe de spaanse ziel in staat is, en wat voor onze noorderlingen weer minder welgevormd overkomt, en als het eens wél goed gaat in financiëel en economisch opzicht dan gaat het spaans geweten zich schuldig voelen en zich afvragen waar het al die zegeningen aan te danken heeft terwijl de mensen toch maar zondaars zijn en zijn gebleven - het slot van het liedje is dat ze maar weer tegen de moren gaan strijden.....in het verloop van het drama komt het tot een treffen tussen wie en wie  (?) daar komen we toch niet uit:
Europa en de stier - terracotta beeldje

- wij weten over deze dingen in dit verband benadrukt uit de zg. Mantua archieven van het Huis Gonzaga d'Este waartoe wij toegang hebben - ware het niet dat het in de verhouding tot de tweede naam van de heer jonkheer de Buer hertog van Buerlingen welke luidt Michael ook wel eens wat minder schijnt te kunnen gaan wat het betreft het handhaven van de goede zeden en waren er niet de traditionele gebruiken van de oude Romeinen en de trots behorende bij de goede nabuurschap bekend terrein, dan zou het oordeel over ons nog zwaarder uitgevallen zijn. 
(doek, applaus, doek open buigen, bloemen gooien, kushandjes, juichen en oops).


Blijft over de reden voor het schrijven van deze brief, eigenlijk meer bedoeld als een verzoekschrift:
ZZZ & de 7de verdieping: maskerpoontjes vertellen dat wij vragen ons af, zou er iemand bekend met de gewoonten bij de Luchtmacht te Twente gevonden kunnen worden om ons opheldering te verschaffen met betrekking tot de doorluchtigheid van de huiselijke omstandigheden, de betrekkelijke leegte die de onbeperkte beschikbaarheid van de geneesmiddelen teweegbrengt en de dreigende lusteloosheid die het gedurig en chronisch gebruik daarvan ons opleveren? Waar het bij de gebeurtenissen op beide verdiepingen van de zuid-oostelijke hoektoren van het appartementencomplex - geheten in moderne zin le Chateau Neuf d'Heemstede, het Nieuwe Kasteel, voor anderen luidend Kasteel Hertenduin - Coot Castle/Randon - niet aan ontbreekt is het naar voren komen van zekergestelde innerlijke doelen - evenwel op het punt persoonlijke invulling geldt: die zijn in het verloop der harmonische onderlinge betrekkingen onder leidig van die verr....van Curvis gezuiverd geraakt tot een asynchroon gegeven van innerlijk conflictueuze aard en wat moeilijker aan te voelen - hetgeen David onder woorden heeft gebracht met te benoemen dat hij een asymetrische vijfhoekige Davidster heeft getekend. Verrassend genoeg kunnen wij deze vorm van het pentagon nu ook als acceptabel voor het magem David terugvinden ergens bij de Jansenisten /
Port Royal des Champs  het wapen van Pocinovice znak - datei in Polen gemondrianiseerd - er zijn wel meer interessante gemeentewapens te vinden in het Poolse land/

Eveneens zij het bekend te worden dat ter verevening van de asynchroniciteit van de menselijke geest met het lichaam dit natuurgegeven te betitel als de prblematiek an 'ziel, lichaam, geest'  te benaderen valt om de redelijkheid te bewaren in maatschappelijke zin door de driehoek van Pascal in wiskundig opzicht te verstaan als gericht op de aard der sociale betrekkingen van het individuele gegeven van een mens. Ik bedoel dus dat je om aan de samenleving mee te doen maar beter lekker in je lijf kunt zitten.

 graffitti

overig: https://goo.gl/photos/eCwhGwnx9d81P2wR7


voorlichting over het naderend uur van de vrijheid: wintertijd 2015/'16

 de zwaan in de Blekersvaart

groetjes, 

Clemens     🎶🎹🎻🎺🎸  

- david clementer basileus   📑  
- form repro Clem Bur

Beaumont 5 - Heemstede - 2101 PS - Holland
n.b. met dank aan de verpleegkundige Berrie die de ondersteuning verzorgde / 
meester Godfried is een lul
 Albrecht Dürer - een bloeiende pol met akelei en grassen - aquarel ca. 1514
______________________________________________________________________________

Geen opmerkingen:

Een reactie posten