zaterdag 5 november 2016

soms kom je zomaar eens iets tegen van vroeger dat weer actueel is

Europa en de stier


Plinius - Historiae naturalis - een boek dat begint met een vleiende opdracht aan de keizer van Rome die natuurlijk wel met elke intellectueel graag bevriend wilde zijn. Verder behelst de inhoud via de link te vinden een beschrijving van de landbouw in de vroege keizertijd. Al eeuwen lang halen vele schrijvers gaarne Plinius aan en vinden een leidraad in zijn werk. Maar in onze tijd lijkt het wel of iedereen liever zelf het wiel uitvinden wil, en boeken uit de oudheid lijken mij nog maar weinig gelezen te worden - overigens deed ik dat vroeger wel veel, boeken lezen, maar al evenmin als anderen lees ik veel in materiële boeken nu. Toch kunnen wij ons nu en in dit heden zonder geschiedenis niet permitteren de band met de geschiedenis los te  laten. 


Het lijkt soms het beste als er veel problemen zijn van ogenschijnlijk onnodige aard, en dat wil menigeen zo beoordelen over deze tijd waarin de wind van de sociale onrust is gaan liggen, eens 'helemaal opnieuw te beginnen'.  Beter is het evenwel van de gelegenheid gebruik te maken zo niet de kans uit te buiten, de oorzaken van die onrust en het nakomende gevoel van de koude douche omdat men oog in oog met de feiten komt te staan, op te sporen en er daadwerkelijk iets aan te doen dat hout snijdt. Onopgelost problematiek blijft aan onze colbertjespanden trekken en om aandacht vragen, de situatie wordt verergerd wanneer er op het pandjestrekkken een hug uit populariteit volgt waartegen men zich moelijk kan verzetten. 

Tyrus (Lebanon) - puinenveld met de
heilige straatweg van de oude stad -
van deze stad was de koningsdochter
Europa afkomstig

Daarom wijs ik op het werk over de landbouw van Plinius de jongere zijn hand, dat een arcadisch karakter draagt in een tijdsbeleving van stijl die grenst aan de het levensgevoel van eeuwigheid die heerste aan het Romeinse Keizerlijke hof, in een tijd die pre-romantisch genoemd kan worden. De geïnteresseerden uit de politiek kunnen volstaan met de opdracht aan de keizer.

het probleem van 5/2nd* - Davidemos Clemens

OPEN BRIEF AAN NEDERLAND
Europa leidt de stier voor het feest

Beste Paul en anderen,

De moeilijkheid die binnen de onderlinge verhoudingen in de hoektoren van de Bomanslaan zijn ontstaan wordt gevormd door het feit, dat er twee wegen zijn te bewandelen door één persoon, namelijk voor David Curvis om zowel verblijf op Bomanslaan 5/2nd te houden alswel visites af te leggen op Bomanslaan 7/3st. Een bijkomende drempel in de relationele sfeer wordt gevormd door de omstandigheid in spirituele zin erbij te rekenen, namelijk dat Clemens de Buer thans ook dragende het recht op de naam Buerlingen de naam van David'Huis in vertegenwoordigende zin geacht is te dragen als schrijver, en dat David Curvis zijn naam David in concrete, wettelijke zin met zich draagt, terwijl de onderlinge verhoudingen der twee bovenhuizen zo zijn geformeerd dat David Curvis als vanzelf is toegetreden tot het burenverbond zowel van 5 * & 7* dat er al lnger was, alsook in familiair opzicht als erbonden deze met de familienaam van Clemens, dus verkreeg de jonge David ook de bijbehorende rechten in Buer & Buur en heeft daarnaast een missie in het land van het Hertogdom Buerlingen met succes volbacht en darvoor een credietverruiming als vergoeding verkregen - zo zijn wij op5* & 7* derhalve in de wijze van een intensief te noemen vorm van nieuw ontstane verstandhouding zinvol op elkaar betrokken met zijn drietjes in een als bijzondere omstandigheid aan te merken burenkontakt dat als van grote waarde en betekenis wordt  ervaren en ook is, zowel voor het gewende heden als met het oog op de toekomst van ons alledrie indien de verhoudingen van de zolderappartementen van de zuid-oostelijke hoektoren van Coot Castle gelijk blijven. 

Maar wie zal ons beter kunnen inlichten betreffende mogelijkheden, grenzen en de verhoudingen daartussen, de relatieve waarden ervan derhalve, het evenwicht en de bestendigheid van de toekomst van deze relaties tussen de buren- het lijkt of wij het hier gedenken te hebben kennis genomen van de boeken getiteld Wahlverwantschaften geschreven door Thomans Mann (sic) -  dan de website-holder van de WP site dixiturclement - de site is nog in een fase van opbouw - holding van en door de heer jonkheer de Buer van Buerlingen Clemens Michael Maria (verslag gever)? 

Europa = eure opa - en het bekende concerteren op de Prinsengacht

Dit is een beeld van de planeet die bekend staat als Europa en een
maan van de planeet Jupiter is - de weergave is evenwel in een
contrast gegeven maar ik troost mij met de gedachte dat er in de
ruimte geen echte kleuren bestaan - ik heb voor even gekeken naar het
verhaal over Europa uit de mythologie van de oudheid, beginnende
met de Phoenicische prinses, dochter van de koning van Tyrus, die Europa
was geheten en die later naar Kreta emigreerde maar ik geloof niet dat
er bij deze idee over de nymph, die zij in de mythologie is,
veel aan voordelen voor ons land te
behalen vallen - hoe hebben wij ons zo bij de neus kunnen laten nemen
op grond van een mythologisch beeld ons land politiek te laten ontsporen?
Ditverschijnen van die mythologie in de politieke sfeer moet zijn aanvang
hebben gevonde in de ijd van de Kolen- en Staalgemeenschap, toen DSM
in Zuid-Limburg nog de kompels de steenkool naar boven liet bengen.
een blad uit he Egyptische
dodenboek
met het ankh teken en de
zonneschijf


Oorspronkelijk in de geschiedenis van ons land vormde men zich bij de
gedachte aan Europa als begrip voor het continent van Europa

ontmoeting van twee dezelfden: het doel bereikt

In deze webberse schildering die ik zo heb aangepast dat hij een
vrolijker indruk maakt dan de kleurstellingen in het oorspronkelijke
werk, vertonen zich twee dezelfde naturen in een ontmoeting welke naar
het zich laat aanzien vreedzaam is. Het is alsof de innerlijke aard
van deze twee personages is gaan bloeien in een uitbundige pracht
vanwege dat, zoals wij ook kunnen zien, zij elkaar vrij laten en de
ruimte geven om zichzelf te zijn.

- Het klinkt bijna als een grapje maar de titel van het werk zou kunnen zijn:
'David ontmoet zichzelf'
- het meer gewone: 'David komt zichelf tegen' zou een alternatief kunnen vormen.
[spreek uit david als devid - engelstalige opvatting]

[alternatief: Frank's eerste naam luidt David, zijn tweede naam Frans]
Oude Slot - theehuisje

ik kreeg het gevoel dat de zaken van deze blog met deze post wel zijn gedaan

de pronkkast van het Schuttersgilde -
om in te bewaren documenten en de kas /
begin 16e eeuw - Renaissance
Het dient te worden uitgeschreven en verteld en uitgelegd waarom je plotseling op het hoogtepunt van het feest de zaal verlaat en het zou wellicht als een goede en achtenswaardige zaak worden beschouwd indien ik dit zo deed.
De titel van deze blog heeft ermee te maken dat er van mijn persoon meer wordt verteld dan goed te keuren is, en dat ik zelden in de gelegenheid werd gesteld zelf eens aan te geven waarom het bij mijn weten en geweten gaat. Bevonden te worden als een mens die niet het goede staat te doen vind ik een misselijke zaak ervan afkomstig dat mijn woorden worden omgedraaid en dat verteld wordt dat ik dingen heb gezegd wat niet het geval is, en dat ik het niet erg vind om gebruikt te worden onder de formulering dat je met die man toch dát mag doen, ik weet niet eens waarop dát slaat. Ik weet alleen dat zekere dame, laat ons zeggen het is een draeck,  haar merkwaardige vermogen in de feodaliteit der verhoudingen in ons land aangrijpt om haar invloed op mij telkens te gebruiken in een wijze naar haar dit goeddunkt. En van die mensen waarmee zij zich verbonden heeft versta ik dat zij zich baseren op wat zij 'hadden gedacht', zo'n gedachteninhoud vormt voor hen het bewijs dat zij daarin gelijk hebben.

het Frankische verdrag

het vorstelijk onderhoud


Album bestemd voor mijn vriend Frank en bedoeld als een verjaardagscadeau - 5 mei van elk jaar is het bij de Rietveld-Cohen familie een feest omdat Frank die sedert reeds 30 jaren alweer de enige is met wie de Clem de sponde wel eens sociaal beleeft, het vejaardagfeest dat hij deelt met de bevrijdingsdag datum - dit gegeven moge de boeren, burgers en buitenlui een hart onder de riem steken en nog eens nieuwe moed in te boezemen - wat het Gay-love themes betreft, wij, d.w.z. Franky En Clemy,  weten er alles van maar beter is het niet daarvan zo openljk te spreken omdat de damesafdeling at niet erg lief vindt terwijl ook moeders haar bezwaren niet ons deden onthouden zullen - 'zie, Ik maak alle dingen nieuw' - en de ontdekking werd gedaan he ware beter zijn grenzen te hervinden en dermass te behouden dan te denken aan de Baantjer & de Cock serie als thematiek van het gesproken boek als een voorstelling van het geschenk voor Berry Buerelli - Clem moetnu gaan douchen hoor, daar is he de hele week niet van gekomen (geef mij mijn doucghe terug, draeckie)reeds vroegtijdig zij wij aangemeld bij het bekende medische tijdschrift in de Engelse taal, the Lancet, en wij hebben daarmee wat overmoedig willen uitzien naar een toen nog verre toekomst - een inzet in gezond vertand wordt door beide partners in de zaak van het wertherse weird patroon van het droomachtig gedachtenleven zeer op prijs gesteld maar pottekijkers worden niet geduld - eruit geluld/
Michael's bezoek

++ om nu te zeggen dat Amenhotep VI zo benieuwd zou zijn naar de openbaring van zijn bedgeheim dat vinden wij, Frak en ik, wat overdreven zich voorgesteld over het onderwerp der historie vorsching, dat doen wij af als vaag en wroetgedrag, xxx66xx69/71/.I.
Samaria en de vrouw

draft shift craft

Deze zogeheten Vladimir Madonna en kind  icoon is al weer sinds jaren in mijn bezit, ik kocht hem toen ik op een dag rijk was in de winkel van de Abdij van Egmond waarmee mijn familie zulke nauwe banden altijd heeft onderhouden. Eigenlijk kun je een icoon niet kopen, je kunt je het bezit van de icoon verwerven en er een gift tegenover stellen, een kennis die in ons land niet zeer tot bekendheid is geraakt.

Het gaat hier om een gecertificeerd duplicaat, door monniken in een klooster in Duitsland vervaardigd in de wijze van de ikoonkunst en dus is de voorstelling wel 50 keer opnieuw overgeschilderd, en is de ondergrond van metaal. In Rusland wordt deze vorm van de oorsponkelijke icoon dan als 'echt' aangezien.

Uit mijn huis is de icoon één maal naar buiten gedragen, en wel op initiatief van mijn oorspronkelijk uit Polen afkomstige vriend, Rafal Marek Adam, en ik ervaarde dat als een grote eer en als een belangrijke gebeurtenis voor mijn huis. Waar de icoon werd rondgedragen is mij nooit bekend geworden maar ik heb geen moment gedacht dat dit een poging was de icoon te ontvreemden.


In Rusland is het de gewoonte bij belangrijke feesten, of wanneer er eens grote nood dreigt, de iconen uit de kerken naar buiten te dragen en deze, meestal rond de kerk of op het plein vóór het kerkgebouw, ook wel in de stad of het dorp, aan de verzamelde menigte te tonen.

Ik heb, dit voor alle duidelijkheid, bij gelegenheid van dit tonen van de icoon in de diciturmentis blog, natuurlijk betreft het hier een tóch voor mijn doen wel kostbare replica van het origineel, de beroemde Vladimir icoon, de foto die ik gisteren maakte van deze replica en voor ons nu als oorspronkelijk geldende icoon, die bij mij aan de wand hangt in de kleine bibliothèque, zonder duidelijke redenering of reden daarvoor te hebben dan dat ik mij bewust werd van mijn droom, maakte ik de foto me de bedoeling te bezien of ik enkele edities kon verkrijgen in een voor mijn gevoel passende weergave, wellicht wat koel en zakelijk van kleurstellingenis deze blauwe editie. Ik hoop dat de beeldplaat wél zichtbaar maakt dat het hier niet gaat om een antiek schilderijtje maar om een ook voor onze dagen belangrijk gegeven erfgoed.

indien het om de schrijver gaat betreft het blog een tragicus

melkkan met chinoiserie - 1772
Frankenthal porcelein
Er was een tijd dat er in Europa niet zoveel over problemen werd nagedacht dan in onze tijd, althans voor de heersende problemen zochten de mensen oplossingen die  zij vonden vanuit de traditie en door veranderingen aan te bengen in de stijl van expressie van hun tijd lijkt het ons toe dat de zwaarmoedigheid van tegenwoordig eerder plaats maakte voor de vreugden van alle tijden door de vormen daarvan in een  modieuze wijze van beleven voor een omgevingsfactorij van materiële aard te integreren en zo de betekenis waarmee men zich omringde in het dagelijks leven aan te passen aan de tijdsgeest. En in tegenstelling tot hetgeen vanuit het gereformeerd socialistisch denken aan zwaarmoedige tegenwerpingen voor deze mijn zienswijze naar voren wordt gebracht als kritiek, schrijf ik dat deze wijze van omaan met zichzelf en zijn cultuuromgeving gold voor alle lagen van de beolking, waarbij natuurlijk wel de sterkste schouders de zwaarste lasten  te dragen kregen. Dat is niet alleen in de 18e eeuw zo toegegaan waarvoor ik als beeld de melkkan met chinoiserieën hierboven invoerde, er zijn telkens weer periodes geweest dat een dergelijke opleving zich liet gelden als de winnende kaart in het grote spel van de samenleving om de geneugten die de cultuur te bieden heeft in de dynamiek de maatschappelijke krachten op te nemen en te laten winnen van het leed dat met de natuurlijke gesteltenis der mensen medegaat.

vrijdag 4 november 2016

heden heb ik mijn besluit ingezien en ermee ingestemd

Bonn - Koblenzer Tot mit Waffen des
Prinz-Bischoff Clemens  Augustus
Het is mij gebleken dat vanwege de ontdekking van de plaats welke mijn persoon innam voorheen binnen het  oorverdovend Nederlands bestel het thans eveneens mij in persoonlijke verantwoordelijkheid blijkt naar vermogen doch in goede gezinte die plaats waard te zijn die zich als resultante van het sociale proces voordoet als de juiste betekenis verkrijgende. Het komt mij derhalve voor dat het mijn recht daartoe reeds is toegeken eveneens voordat ik het zocht, in de wet op de vrijheid van meningsuiting en in de wet op de vrijheid van drukpers wens ik mijn rechtmatige bezigheden te verstaan als een 'niets mis mee'  en vanuit deze vrijheden de taak te begrijpen idie ik op mij nam en heb gesteld eveneens binnen het kader van de situationele veranderingen die thans zich voltrekken binnen de samenleving, waarin ik tot nu toe werd geacht en daarmee ik mij leerde mij daaraan te houden die centrale plaats van aandacht te dienen welke tot die van een omvang en belangstelling uitgroeide die ik nimmer mij had verwacht of daarnaar te streven herkende als mijn levensmotief.

Zodanig uitgegroeid is dit fenomenaal geschieden dat ik mij heden mag verstaan als ene die zijn eigen erfgenaam is geworden, gezien de omstandigheid te zijn betrokken in het vernieuwende denken over deze zakelijke dingen die ons land blijven behelzen naar traditie en naar historische verantwoordelijkheid is zo een analogie als dit erfrechterlijk begrijpen als een voordelige situatie te beschouwen, waarmee ik stelde hedenavond vast dat het nu mij op die plaats van oorverdovende centraliteit geworden is tot een situationeel begrijpen dat onszelf te verdienen aan onszelf het open staat op dit ontstane machtsvacuüm van buienlands karakter in te gaan. De humor van het geval wil dat he thans in Europees verband als devies luidt: hoe dient men zich de Spiegelzaal van het Chateau de Versailles voor te stellen indien niet het oog doch het oor die vrede van de natiën verdient waartoe geen enkele concertzaal toegang biedt bij mijn voorkennis?

...en voel ik mij geroepen in mijn wezen in die zo concentrisch gebleken circulatuur van mijn belevingen waaruit ik telkens mijn conclusies trek en te noteren vermag dat het mijn plicht geworden is de vrijheid te handhaven in juist die persoonlijke vertegenwoordiging die mij wezen uitmaakt, een beleven waarnaar ik nu juist met allen om mij heen zovele jaren heb verlangd. Als methode van aandacht en techiek van handelen wil ik aangeven en betekenen dat ik die vrijheid die mij is geschonken wil implementeren in een impertief naar het persoonlijk verleden, dit stel ik logisch vast een gewoonte te zijn binnen de psychologie om het individu te bevrijden van zijn problematisch denken, voelen en sociaal bewegen,. De wereld moest ook eens temeer beseffen voor hoevelen en in welke omvang de Joseph-problatiek van het cynisme in het Rode Leger heeft postgevat.

geen mens kan zichzelf ontdoen van wie hij feitelijk voorstelt

- land in zicht voor Michael -
Ik ben in mijn toch altijd weer als jeugdig uitkomende bestaan vrij lang bezig geweest met de bijbelse boeken der evangeliën van de hristus en met de bijkomende literatuur der apostelen. Het internet heeft het mij mogelijk gemaakt daaraan toe te voegen enkele inzichten over de kerkgeschiedenis, de inhpoud van het werk van schrijvers en dichters op dit gebied van menselijk denken en handelen zijnde vanuit religieuze motieven je bewogen voelen aanleiding te zijn tot de goede zaken die de samenleving altijd weer van node zal hebben als om  een tegenwicht te vormen  tegen de vele kwalen welke voortkomen uit de onvolmaaktheid van het aardse bestaan en ook om telkens opnieuw op de fundamenten die het verleden van deze religieuze motivatie ons liet verder te bouwen aan de toekomst aan de hand van die goede geest die de Christus wordt genoemd en vanwege welke geest die in waarheid en gerechtigheid aan ons heeft gedaan de belofte met ons te zijn tot het einde der tijden zoals dat staat opgetekend, in die gedurige voortgang der tijden naar die toekomst welke is verborgen in de palm van mijn hand ook al weer telkenmale zich te zetten aan nieuwe projecten op grond van die reeds werden begonnen, en aldus bezie ik het wezen van mijn arbeidend bestaan dat lange tijd in het verborgen is onderricht en zich kennis vergaarde als opgenomen in hetzelfde ritme waarmee de zaak  van de Eeuwige al doorheen die vele eeuwen vóór ons is gedaan en naar de toekomstige tijden na ons wij in eenzelfde heden als van alle tijden is hiermee bezig zijn dat die zaak ook de mogelijkheden vint om inderdaad zo voort te gan, wij gaan soms als de zaaier en soms als de maaier over het veld waaraan voorafging die de ploeg voert en waarna komt die de oogst binnen haalt in de schuren.

bij het opnieuw inrichten van een Staat komt men uiteraard spanningen tegen van uitzonderlijke aard

Vooropgesteld dat mensen niet bezig zijn zich over te geven aan fantasieën met betrekking tot revolutie of een machtsovergave verklaar ik mij bereid nader in te gaan op enkele aspecten van mijn zienswijze op de situatie waarin wij met zijn allen als volk, land en staat in verkeren, mede daarom ook omdat ik tot deze zienswijze ben geraakt dat het geven van een nieuw élan en tevens een perpectief op morgen aan de medelandgenoten welke wij allen mogen vertegenwoordigen indien deszulks tot mijn mogelijkheden behoort vanuit de menselijke overweging dat mijn land mijn hulp en leiding behoeft en vraagt een gerechtvaardigde zaak van eer en plicht in één mij blijkt, en daarom heb ik in deze dingen wat spelenderwijs mijn verantwoordelijkheid opgevat dat het een edeler motief is te heten de lasten te verlichten dan deze nog eens zo zwaar te maken meer dan nodig is en wenselijk. Het zou mij spijten indien ik de indruk heb gewekt van negativiteit, opstandigheid van karakter en gevoelens van extreme haat voor mensen die er weinig aan kunnen doen dat zij in een hoge positie veel wind opvangen, aanvoerende mij tot mijn verdediging dat waar het schier onmogelijke lijkt verlangd te worden het de wegen van God zijn om als onnaspeurlijk te worden beschouwd tenzij in andere zin geopenbaard aan die dat waardig wordt geacht. Het kan er nu een keer naar het mijn ervaring leerde  in mijn belevingswerelden wel eens hard aan toegaan maar van den Hoge mocht ik het begrijpen dat de lasten worden toevertrouwed aan die deze te dragen wordt geacht naar hij de kracht daartoe en de bekwaamheid blijkt te bezitten.

Evewel, wat het aangaat de macht daarin wordt het principe van die macht die van het wijs beginsel is deze aan het teken van de onvolkomenheid der mensen toegevoegd, waarvan de woorden luiden in onze zaak zoals mij reeds van voor die vele jaren her bekend is gemaakt, dat in perssonlijke zin aan Clemens' denken is vastgelegd de boot van Michael die hem de sprake heeft toegevoegd hij had verkregen - 'Je  le soit' - in zijn recht. Daar hoort dan ook een schild bij, rood en zilver, links en rechs, naar keuze en voor tijdsmoment te kiezen, daarboven is toegevoegd de Hertogelijke kroon, ambities tot nog grotere exploratie ken ik mijzelf niet toe.

en wat indien ik debiteer dat ik heel wel veranwoordlijkheid wil nemen?

Het zou de mild aandoende herfst kunnen worden gekweten dat ik zo langzamerhand mij bewust werd van de zware druk die op mijn schouders rust involge de last die mij werd toevertrouwd - en het kan ook de gewenning zijn geweest die mij besluiten deed mij niet te willen uitlaten omtrent de verwachtingen die onderling door de mensen worden gedeeld en welke hun harten heeft verdeeld eenieder naar zijn maat - Echter hoe schuchterook steel ik vast, dat het valt nu mij zwaar te erkennen dat de macht der wijsheid welke mij is toevertrouwd thans ingeeft en beweegt om toe te geven aan alle verwachtingsvol beleven in den volke bemerkt, waarvan ik heel wel weet heb en waartoe ik de ordeningsprincipia gedurende vele jaren gedurig heb geleerd te aanvaarden en te incorporeren tot de inzichtelijkheid naar besluit daarbij kwam, nu is dan de tijd gekomen dat ik heb beleefd dat van mij wordt gevraagd de gelederen vóór te gaan omdat geen andere weg daartoe aanvaardbaar het gegeven bevat waarnaar reeds lang is op zoek gegaan - ik moet verhalen dat ik heb slechts willen wachten met op het aandringen der massa's in te gaan vanwege de wens en het inzicht dat de mensen toch altijd liever willen behouden  hetgeen van hun is als eigenheid.

een vlinder op een blad - veelvoudig droombeleven

Dit is een tekening in sepia, die ik van een vlinder met de naam 'zwart ruitertje' en die in de originele foto is gesnapt zittende op een plantenblad, maakte op atelier Cl*.
Er zijn vele soorten vlinders maar de ruitertjes
zijn het snelst.

+ de tekst is geïnspirireerd in referentie met de gedachtenis van een secondante vorm
van mijn naam als Clem - de metternicht maakte daarvan al in 2008:
+ 'du bist also Herr Chips'

+ naar aanleiding van de eerste ontmoeting virtualiter in het gegeven wat deze er nu wel van had gevonden dat er ergens in Nederland zo'n wonderlijk beleven ophield, werd ik mij bewust van mijn 'affectionate attachment talents' aan personen die ik in mijn persoonlijk leven van waarde en betekenis voor mij taak en functie ben gaan achten in degebruikelijke geestelijke zin, er al een keer moeten komen in ons welbevingen maar 'who cares?' - eens te meer komt er een antwoord indien ik stel de vraag, van mijzelf houden? Niet altijd zozeer. Met een gewoon gesprek in geleide van Herr  Klemens von Metternich, der Prinz, machen wir uns keine sorgen nach dem gegenwart oder 'have seen to future featured retreatments of threat' - also dieser geistlichen angelicon displaying himself sameway for my feelings as during his lifetime past, this man you can smell nearbye though such is not unpleasant, I seldom have thought about his foretelling silence Clement has unersood later on he couldn't escape this Wienerburg Theater grip - a fine man somehow, this Klemens, and a carrier for the post he'll not makes fear him do/

++ for any refined issue explainig this has to be considered like the superior guidance for the morning hours of good saints in the pattern fields around Vienna - soon that one redemptorist priest Clemens Maria Hofbauer to whose name I have received my baptize name, called me at first sight saying he presumes a Clemens feels moreover for the task to represent this duties, the occupations were the giving in of content preaching as a matter of fact this was out-reached from the Palace of Metternich in Vienna, which I have not refused to live in - the tiroler-blockhouse this saint priest like I have later-on concealed Hofbauer had thinks pin hiring order for of the Prinz - he hired for one day on to the receivement of this 'me-Clem' he might have thought, to meet the Metternich Clemens could each day without delay as been called on by the valet naughty but in this villain voice of the man he spoke with in reply softly 'yes me's coming over'- anyway this is true in the wonderfull rearrangement of authority following the three Clements a  pathway on the Tirol slope of the Alp - the book Traumdeutung is true stuff making to sleep me well/

donderdag 3 november 2016

het tuinpaviljoen van je dromen heeft een tuinhuis zich bekomen naast de poort


Er staat geschreven dat toen het eerste mensenpaar de Hof van Eden
moest verlaten na de zondeval er een engel bij de poort was neergestreken en in bevel genomen werd dat hij voor de poort was geplaatst in opdracht van het Hoge Raadsbesluit over de Hof dat de toegang afgesloten zou blijven. Deze engel was toegerust met een vlammend zwaard om ervoor te zorgen dat zij ook niet in de tuin zouden kunnen terugkeren. Evenwel, zoals alle verdragsbesluiten in de boeken opgetekend duurt een besluit immer tot gerechter tijd om een herziening van de absoluutheid ervan vraagt.

Het valt in dit betoog met het oog op de belangen van diegenen in wier belang het raadsbesluit oorpronkelijk werd genomen, het ging om een oordeel na de overtreding van een mondeling toegevoegd verbod iets niet te zijn toegestaan te doen, degelijke consumptieve regelgeving bestaat er niet veel in deze tijd, de wet is nog immer beperkend op dit terrein van het maatschappelijk wens- en behoeftenleven dat evenwel volgens onze expertise met een gedeeld belang voor wetgever en rechtvrager beiden alsook nochtans om de gerechterlijke aandacht vraagt, in stimulerende zin wordt hier door Clemens bij als voorbeeldig gegeven dat het gewone beleven om etenswaar mee te brengen in een restaurant wat het aangaat de gewoonten bij de Lage Landen in ons  geweten was daarin verleden wel een conflict gerezen voor mijn goede zin niet zeer gewenst, dikwijls ook is het in de openbare eet- en drinkhuizen alsook overige localiteiten voor openbaar leven nadrukkelijk niet toegestaan door de directie daar te nuttigen medegebrachte voedingswaren alsook dat dranken bij delocalen dienen te worden besteld. Soms mag men bij wat betere retaurants wel zijn eigen wijnen invoeren waartoe dan naar afspraak een vastgesteld kurkengeld wordt geheven à bouteille.

aangaande het toekomstige gesprek/gewetensfunctie verschenen/ van den lande

Wat te denken van de voorlopige conclusie voor het mankement in gezond historisch geweten dat tot vreugde stemmen zal? - bij één Hervorming is het nooit gebleven en aldus geef ik de aardige linking naar de dramatische insteek die ik passend vind, het betreft een komische geschiedenis in 1933 uitgebracht vanwege de beslissing genomen door William Fox - voorheen was de naam Fuchs, zo heette trouwens de vriendelijk ogende wiskundeleraar van dit Clef poppey ook - begrijp voor de verwachtingslvens velerlei 'moving' dat beter is hij stelt: 'neen, er is maar één sleutel tot mijn beschikking gesteld, niet twee' - het verhalend komisch drama in de link geheel onderaan de lange post gegeven, kijk het na, is eerder betemd voor de vakman, de leek wil naar de verfilming zien maar daaraan ging dus iets vooraf waar Clio mee te maken heeft/

vanaf deze lijn geen redactie of correctie toegepast, moeilijk land is Holland's Amsterdam te heten, men smelt weg dunkt me en voelt zich welbewogen in  de titel: 'moves of modernity'/ de avonturen van een Mulish bleken sommige lezers ook velerlei te zijn genoemd - waarde: 'nom de dieu'/

[Fly-in for celt's Clef ((celtic) Cleia) shares the story of a Flickr photo with you all/frenchy accords board

Flickr®

High Lord clemedicit ivy see: the lady is greeting for everything all around come-up possible and imaginatively given - a last post sounds enter impicturively - the break-in of a sudden dying arrived last hours with glamour and comics made up so will things be for each of us - as for our part of the cake we rather doubt this flyer's fiercy will so do in Clement's future featured on before an end of life during last night 2/3 of november - the impost of reading saves up to late morning we say goodbye to Clement's awefull humor cooling though - no need to feel mediation of stream-sadness let it be's - this happened in the night just discovered his lady came into a slow voiced blue feeling grit for a Clementini donna pia - Virgine all cared for +/+ putti are given to dolly?/clef's answers a grinz/ *

celt's Clem ((celtic) Clem Bur) shared a Flickr photo with you.

tumblr_o7dztc0fwx1qf8em3o2_1280

Uploaded by celt's Clem on May 26, 2016
© All rights reserved
What I mean or what I go through I don't understand in full accounting by awareness of what is the situation showing to others - people differ more than methinks so. Only the Father once said smiling to me from the Heights above when I didn't understand quite well what He was giving me to live for: 'en je moet nog dood ook''Clemens kon deze lach op dat moment niet zeer waarderen - 'and you'll still need to die too/

This way I can forgive people they developed phantasies about the death of Clement, but in a real time answer it's the Lord holy by which I defended my country's honors and this world of goods around. In de Nederlanden Koninkrijken gaan de zaken des levens nu een keer immer om het geld, take it or leave it. now, being differentiated in time, Clementini goes for the experience she gets a chance restored for an opening to her countenance in the writing reports style send-outs - a song of praise comes in the heart up to the lady's mind.Seal prints are 'she'll see for freedom's after-day accounts' - a share in Resurrection makes no change too often. Around is Jesus keeping an eye on everything that goes with us.

'So much I dye for a whiskey' is the sigh that a hub she wits in soony: 'we think Mister Mooney should win the election' - maiden family tied affections cannot feel for deep regret the mnhood left for any shed - Duffy couldn't see the stiffy of Oona's foregoing bind a name change is no need to get the role regally, see weaved Clementini Clemente Clemens Clemy Cleia, what matters? playwright lofty? Too a Bell toll sound? Can be well set in for the public stages - the chapelin aunt has called for heir&her and nothing seemed to help - she'll not feel objections either.

Juicy#Toy feels well/Till when this goes, dear Lord?

'and the little forest takes in for the silent support'

Just follow this link to see and comment on this photo:
You received this email because a Flickr member wanted to share something with you. To report abuse, click here.

Flickr is a global photosharing community. Learn more.
Map by Nokia
clembur (Clem B'r Eli) shared a photo image + text with you

Flickr®

Hi clemediciter cleia, a streetview picture from years ago the France we never see to know well enough to go / porpit

clembur (Clem B'r Eli) shared a Flickr photo with you.

Uploaded by Photos-Change-The-World on October 3, 2016
© All rights reserved
Ik weet niet wat ik hiervan denken moet maar voor onze begrippen behoort deze foto te worden teruggezet op de boekenplank van het verleden. Toen konden de mensen nog niet hun foto's zo mooi maken als ze maar wilden, en konden de foto's ook niet gedeeld worden. Dat was maar het privilege van de enkeling die was verkozen tot fotograaf voor een tijdschrift of courant. Ja, ja, fotografie heeft ook zo zijn geschiedenis.

En ik hoop dat het Vaticaan zich niet ertegen gaat verzetten, dat ik vast wil stellen, dat in die aparte vorm van beeldkunst die fotografie is genoemd, waarmee de hele kunstwereld in één moeite door werd gedemocratiseerd, de geschiedenis liet de meeste mensen niet veel meer zien dan een beeld van hun natuurlijke omgeving tot die tijd, het licht der wereld op wonderlijke en onnaspeurlijke wijze in de geschienis van ons bewuste leven verschijnt. En dit Licht der wereld, dan wel licht voor de wereld, zo stelt de Christus over zichzelf vast in woorden tegenover de leerlingen uitgesproken in het evangelie, dat is zijn eigen representatieve reflectie.

En uiteindelijk heeft het deze ontwikkeling van het beeldend kunnen en de verspreiding van deze mogelijkheden ertoe geleid dat dit licht dat aan allen die er bekend mee zijn in het beeldscherm als eveneens onszelf verschijnt, tot een nieuw verlicht wereldbeeld der aarde en van hun plaats in die wereld daarmee zijn verlicht geworden, de aarde is een planetair voortbrengsel der schepping in het heelal van natuurlijke oorsprong, de wereld vormt een gegeven van die wonderlijke cultuur waarvan de mensen niet goed beseffen dat zij daarin niet alleen dfe dragers maar ook de medevormgevers zijn. Deze beide zienswijzen, hoe te benoemen de aarde, hoe deze wereld daarop, waren in elkaar verward en voor ons gezonde denkvermogen zoek geraakt.

Deze nieuwe wereld heeft de Heer in eenheid met Zijn Zoon ons nu toekomend en naar recht gebracht, dit is voor ons allen tóch naar mijn raad een mooie overweging waard.

in een sparrenbos op de balkan zijn de bomen heel erg hoog, italiaans hout is weer anders


Dit hieronder is bedoeld als een schildering van een sparrenbos in Bulgarije, door een technisch mankement werd dit een coulissenlandschap naar een bospartij genomen met de camera in het liefelijk landschap van Italië waar deze bomen groter mar soms ook weer kleiner blijken te zijn dan bij ons, vanuyit de Nederlandse kunstgeschiedenis bekend als vorm van trompe d'euil  in een landschappelijk tafereel, vaak 17e eeuws werk toen er door goed bij investeergewoonten ingezonden en op reis gezonden kunstenaars nog mooi en nuttig werk werd aangeleverd. Vanwege de internationale kunsthandel is een reëel zicht op deze wereld van de kunstenaars en hun behoedzame werkzaamheden aan ons begripsvermogen reeds onttrokken geraakt en naar de bron terugbrengen van de historische kunstwerken geldt in die tegenwoordige wereld doorgaans voor een zinloos steven, alleen de grote musea kunnen zoiets ondernemen en dan nog maar even dikloos als zinloos opgegeven als besteding van het beschikbaar gestelde budget, men moet oppassenvoor deze vormen van kapitaalsvoorziening en 'zich kunen permitteren' is de eerste stap naar verkwistend institutioneel acteren.

En bonne mémoire du Sheikh de Dubay-les-musées:
tître 'les arabes'- que vous considerez? Editonné de l'originel

Het beeld hierboven geraakt in beeld en deze dingen zijn fish-and-chips voor ons - pls.
hale 1 ons boter, 1 ons kaas, half bruin - dit zij in alle deugdzaamheid van visionaire aandacht wel bekend. Zo een levendigheid ineen landschap is waar ook ter wereld niet geacht dat deze geeft zijn geheimen zomaar prijs, niet iedereen heeft toegang tot zulke wonderen van de natuur der aarde en het omgaan der mensen. Denkelijk is het schilderij van de hand van een 19e eeuws visionair kunstenaar/

- export: Bomen kunnen fluisteren, takken kunnen spreken en stammen kunnen steunen. Maar alleen het bos kan zingen. ibn al-Burd - commentaar: in de tijd van het Kalifaat was het Arabische gebied veel groener en deszulks kan eveneens van menselijke hand terugkeren tot hen die daar wonen, wij hebben voorzien geologische ontwikkelingen van aandacht te geraken tot weerstanden van de gesteenten in het gebergte van de Ararat/ zegt liever: inds Lausanne was  Clemens anders gestemd, namelijk had Oona Chaplin haar zaken met hem ter hand genomen! Brr...niet weer/

Haarlem - Huis te Zaanen

Ik heb het oorspronkelijke fotomateriaal, dat heel knap was gemaakt, bewerkt in mijn atelier om zo de klank te laten horen door naar de kleur ervan te zien. al-Bur'd atelieri/

Er werden onderin de post enkele toevoegingen t.b.v. sociale relativering bij gegeven in beeldmateriaal/

Giller: in een telefonisch onderhoud met mijn leuke vriendin Tuta die voor het Voedings- en Internetwaren verzendhuis San Lorenzo, gevestigd bedrijfsmatig in de omgeving van Turijn aan de Bloemenrivièra, mij bijhoudt in een zakelijke overeenkomst van eenzijdige verstandhouding, zij wil mij laten kopen, mister Buer Clement heb geen stuiver - foeterde foei maar toch leuk contact telkenmale - ze zat achter haar reeds aan mij verkochte en in ons Loretaanse tehuis op 5 appartement-de-luxe - interpretatie toegestaan inbzake 'enkele deluxerende oriëntaalse belangen eveneens zijn op 3 november in de vroege morgen haastig achter het behang geplakt' - zij miste haar kans, de voorradige spaggetti in de dozen, wel goeie schorre heur, bij mate aangeraakt, wist ze niet dat ik de pasta had gepland voor het avondeten, aardappels vindt men niet bij San Lorenzo?/