zaterdag 5 november 2016

indien het om de schrijver gaat betreft het blog een tragicus

melkkan met chinoiserie - 1772
Frankenthal porcelein
Er was een tijd dat er in Europa niet zoveel over problemen werd nagedacht dan in onze tijd, althans voor de heersende problemen zochten de mensen oplossingen die  zij vonden vanuit de traditie en door veranderingen aan te bengen in de stijl van expressie van hun tijd lijkt het ons toe dat de zwaarmoedigheid van tegenwoordig eerder plaats maakte voor de vreugden van alle tijden door de vormen daarvan in een  modieuze wijze van beleven voor een omgevingsfactorij van materiële aard te integreren en zo de betekenis waarmee men zich omringde in het dagelijks leven aan te passen aan de tijdsgeest. En in tegenstelling tot hetgeen vanuit het gereformeerd socialistisch denken aan zwaarmoedige tegenwerpingen voor deze mijn zienswijze naar voren wordt gebracht als kritiek, schrijf ik dat deze wijze van omaan met zichzelf en zijn cultuuromgeving gold voor alle lagen van de beolking, waarbij natuurlijk wel de sterkste schouders de zwaarste lasten  te dragen kregen. Dat is niet alleen in de 18e eeuw zo toegegaan waarvoor ik als beeld de melkkan met chinoiserieën hierboven invoerde, er zijn telkens weer periodes geweest dat een dergelijke opleving zich liet gelden als de winnende kaart in het grote spel van de samenleving om de geneugten die de cultuur te bieden heeft in de dynamiek de maatschappelijke krachten op te nemen en te laten winnen van het leed dat met de natuurlijke gesteltenis der mensen medegaat.Men zou zeggen, waarom hebben wij dan zoveel problematiek tegenwoordig te dragen dat deze situaties ons te na dreigen te komen en dikwijls te overspoelen? Het antwoord op die vraag wordt mij ingegeven vanwege de in mijn denken ontstane ruimte die ik verkreeg na een ontspannend onderhoud in de vroege avond met een jongeman van buitenlandse afkomst, die mij in alle rust van gebaar en snarenspel mijn woord in het gesprek liet doen, waardoor het in mijn gedachten opkwam dat wat ik te vertellen had ook werd verstaan. Ik kreeg derhalve ruimte voor het inzicht dat wat er in mijn denken heerst is geworden tot de feitelijke aard van regeerkracht die aan mijn uitgeschreven woord maar al te dikwijls wordt gehecht,. De problematiek bestond er slechts in dat de voelbare druk op de werkelijkheid mij geen gelegenheid bood in diepere zin kennis te nemen van de inhoud van het eigen werk. En zo bleef ik voor jaren het type van de onbegrepen kunstenaar dienen en onderhouden en koesteren, nu is dat wellicht voor de vergroting van het maatschappelijk inzicht op de menselijke situatie in onze tijd een voordeel te noemen.
litho: 'niet thuis in Batavia'- einde 19e eeuw

Ik mag dus als antwoord schrijven op dat waarom wij, dat de kennis van de eigen culturele bewegingen niet dan in toegepaste expressies van incidenteel karakter naar voren komt en dat een verduidelijking der wetmatigheden waarvan de samenleving zich bedient om zich in stand te houden en telkenmale te vernieuwen min of meer ontbreekt in het besturen van die zaak die aangereikt wordt door mijn herhaaldelijk bezigen van wooren om de waarden en de zaak te dienen waarmee ik dan de doelgedachte noem 'ons land' dan wel 'het landsbelang', als vorst in de lage landen voer ik de bedoelingen ter beatwoording van de verborgen vraagtelling natuurlijkerwijs met mij in getuigenis aan te geven in bevorderende zin van een vooruitgang die beslist geen blinde jacht vormt van een oneindige betaaldrang in materiële zin. Voor het verwachtingsleven van de lezer is het natuurlijk wat decimerend dat ik er in het kader van mijn arbeid niet aan toe kom deze wetmatigheden te formuleren zodanig dat mijn woord de zaak ervan bezegelt, evenwel er zijn anderen die zeer goed begrijpen waarop ik doel die het hen verklaren kunnen en als er eens iets is dat mij van het hart zo node moet ontvallen dan zal ik het zeker niet laten. Een creatief geestelijk vermogen evenwel is doorgaans niet erg scientistisch ingesteld en als ik mijn schrijfwijze goed begrijp dan ontbreekt het mij aan methodische systematiek van denken, een situatie die ik onmogelijk kan betreuren.
Budai Var - St. Joseph - the roof - Hungary


En verder denk ik al te vaak dat de redactie de tekst wel dragen kan en in een uitwerking aan het publieke bestel representeert.

Als ik nu maar besef waar het om gaat gedurende de dagen van deze lexicografische zienswijze op Nederland, dan komen wij toch bij het gewenste reultaat dat het principe van menselijke ontmoeting bij ook mijn bestaan hoort als de bron van levendigheid in de converserende schrijfstijl welke ik bereikte in de loop van de opbouw van het blog - in verwantschap en referentie gevoelt zich de directie van de Banco Medici uitgenodigd te overwegen of het uitbrengen van een nieuwe munt ter vervanging van de Maria Theresia daalder in exchange coining voorbereid, niet minder omslachtig zou zijn dan 'zijn artisanitaire bezigheden' te verdragen en de Pauselijk Nuntius te 'Gravenhage heeft in een voorbede God uitgedaagd dat verzocht wordt te mijnent of Hij in wil stemmen met het slaan van een medaille welke als beeldenaar draagt een impressie van een scène waarin verhaalt wordt over het bezoek van de Heilige Franciscus aan de Paus van Rome.
de jonge Ben Dan - ergens in Israel - het werkvertrek

Geen opmerkingen:

Een reactie posten