zaterdag 19 november 2016

een sociaal beeld in socialiserende symboliek: gay voorlichting

Zo dikwijls vragen mensen mij, vooral jonge mensen, hoe het dan toch
met die menselijke sexuele geaardheid van mij is gesteld en hoe ik
dat verbind met het respect dat zij mij willen geven. Ik wil daar
best op antwoorden, maar heb gewacht totdat zich bij toeval een mooi
moment voordeed om twee vliegen in één klap te slaan: leren en leren
begrijpen, en kennis verwerven van hoe het allemaal werkt die blijft
hangen.

Het mooiste vindt hij het tóch en blijft dat doen wanneer mensen uit
zichzelf een antwoord vinden op al die vragen die eruit voortkomen dat
wat zij meestal 'dachten' niet in overeenstemming is met de realiteit
van hetgeen zij 'beleven' als de waarheid. Dat is dan weg en waarheid in
één keer, en wat het betreft het leven, dat heeft iedereen ontvangen
die zich iets afvraagt en daarin verschillen de mensen niet van
elkaar. Het is al alsof het hem op de lippen zweeft om met een
glimlach te zeggen: 'doe het zware werk nu verder zelf maar.'

Haarlem - Huis te Zaanen

Voor de zekerheid dat het geld goed terecht komt voor het doel waartoe het is bestemd die de subsidiërende instelling verlangt is hij
gedwongen voor de controle enkele gegevens betreffende zijn nieuwe lesmethode die te werk gaat via de ontwikkelde instrumenten voor 
beeldinformatie aangereikt door de verstrekkingsbeambte, die zijn plannen kunnen toelichten, bij te voegen. 
(FF aan zinsontleding doen, hein?)

 - over Sexuele Voorlichting - gelieve deze te ontlenen aan het hierboven gegeven beeld en je keuzes te maken aan de hand van de uitleg hieronder voor die verbeelding: 
- ------ Venetië ------ -
- een hoek van de open arcadengalerij van
het Dogenpaleis het bijna op kantwerk lijkende gebouw dat  je vindt terzijde van het San Marcoplein - een uitzicht langs de straatlantaarn over het water van het largo naar het eilandje Giudecca gelegen aan de overzijde van de lagune - achter de skyline van Giudecca rijst hoog op de toren van het klooster van San Michele tegen de nachtelijke hemel - op de marmeren platen van de piazzale vóór de arcaden van het palazzo die als plaveisel daar zijn neergelegd, dus in Venezia geen trottoirtegels,  en verder op de kade zie je de
spiegeling van de arcaden en de lichten in de waterplassen die daar liggen omdat het juist geregend heeft - het wat eenzaam aandoende tafereel is in een voor jou veelzeggende en hopelijk aantrekkelijke monotint uitgevoerd en er zijn geen politieke motieven die de aanleiding vormden om dit beeldverhaal zo voor te schotelen aan het Nederlandse publiek - geen kosten voor jou/

als notitie voor jou: Venezia,
Venetië, of Venice, of ook Venedig, Venise, deze vertalingen zijn alle afgeleiden van het
latijnse werkwoord 'venire' dat vertaald 'naderbij komen' of 'ergens
geraken' betekent in het Nederlands en dezelfde stam heeft als de naam
van de godin, die bij dec Grieken Afrodite wordt genoemd en bij de Romeinen Venus, als godin van de liefde vormt zij soms een onverwachts strenge kracht in ons leven waar maar weinig mensen eraring mee hebben.
Clemens zelf heeft er weet van dat de goden der oudheid niet zomaar aan zich voorbij laten gaan wat velen denken maar dat er op een of andere onverklaarbare manier sprake kan zijn van blijvende elementen van menselijke ervaring in het gebied des levens dat veelal gerekend wordt te behoren tot het droomleven, te roepen datc de goden echt bestaan is een wat riskante aangelegenheid want wanneer je aan een personale identiteit bestaansrecht toekent gaat deze als reactie op zijn erkenning natuurlijk al snel werk van je overnemen dat je eigenlijk beter in eigen beheer had kunnen houden - maar het bestaan van engelen en wat zij doen wordt door de Clem dus weer wél erkend, hoe moet dat nu verder?
in Brussel op een muur -
zeemotieven

vrijdag 18 november 2016

Franciscus en de bisschop van Assisi - Fra AngelicoToen  de heilige Franciscus was begonnen met zijn werk in de streek rondom de stad Assisi had hij, zo oordeelde de bisschop, een onderkomen nodig als vaste verblijfplaats. Franciscus vond dat waarschijnlijk zelf helemaal niet zo nodig, hij was gewend met enkele volgelingen slechts gekleed in een jute zak waarin gaten voor de armen waren geknipt en dat met een touw om het middel opgebonden was, lopend op blote voeten langs de wegen rondom het welvarende stadje in het mooie landschap van Umbrië te gaan al biddend en zingend en op hun weg genezing en verzorging brengend aan de melaatsen waarvan er velen waren. Maar na zijn verblijf in de grot in de heuvels boven het Assisi, waar Franciscus zijn visioenen had gekregen en zich bewust was geworden van zijn  roeping onder de armen, waarvan de bisschop had gehoord had het voor Franciscus na verloop van tijd anders bestemd en gaf daarvan bericht uit. Men kan bedenken dat de commotie omtrent wat er met Franciscus was gebeurd, een jonge man van goede familie die in welstand leefde vanwege de goede zaken die door de vader werden gedaan in de lakenhandel - de lakenindustrie en de handel daarmee verbonden vormden de kern en de levensader van de economische bedrijvigheid in de gehele streek, en Assisi nam een sterke en belangrijke plaats in onder de steden van midden-Italië, waar ook de handel die werd gedreven met de Levant een rol bij speelde, dat deze onrust in het stadje nog niet was gedoofd. Er waren reeds stemmen opgegaan om de heilige man zijn arbeid en optreden te verbieden, iets waar de bisschop in zijn wijsheid natuurlijk een oordeel over had want de bisschop was de autoriteit die zo'n verbod mocht uitvaardigen, en Franciscus was voor het stadsbestuur nog altijd de held van de strijd tegen Peruggia, reden waarom de vroedschap niets voelde voor zo'n verbod want dan kwam de hele jongelingschap in opstand, en zo kwam het dat Franciscus op een goede dag aan de bisschop kwam te vragen waar hij zich kon vestigen nu hij in staat was gebleken de melaatsheid te bedwingen. De bisschop, die hem eerder toen de heilige zijn klederen had afgelegd ten teken dat hij afzag van zijn erfrecht, zijn eigen mantel had gegeven om zijn naaktheid mee te bedekken voor de ogen van het toegestroomde volk en om de schande voor de familie niet nog groter te maken,  het gebeuren speelde zich af op het marktplein, waar het Franciscus werd verboden om uit de opbrengsten van de handel in de noden van de armen te voorzien, Franciscus wilde natuurlijk de oorzaken van de melaatsheid te lijf gaan, dat kan iedereen begrijpen.

De bisschop dan had vernomen van de inhoud van de visioenen en de roeping van de heilige want een dergelijke gebeurtenis speelt zich voor de kerken nooit op zichzelf af, dat er altijd maar gedurende de Middeleeuwen één kerk zou zijn geweest dat wil o.a. Franciscus ons afnemen als illusie. En zo gaf de bisschop die de heilige zo langzamerhand beter had leren begrijpen en naar wie Franciscus wel luisterde, de nog zo jonge man, die in het begrip van de bisschop voor het monnikschap bestemd was, het kleine kerkje van San Damiano om in te verblijven, dat in de velden rondom Assisi stond te verkommeren en dat een zorg was voor het bisdom waar de bisschop zich geen raad mee wist, het oude bouwseltje was te vinden op een gewijde plek, wellicht nog een oud tempeltje terwijl de jaartelling toen al de 11e eeuw aangaf, dus was de bisschop in gebreke gebleven met zijn tijd mee te gaan, en het gebouwtje van steen en jhoert, dat wel, was toegewijd aan de kerk om de heilige Damianus daar te vereren, een heilige die wordt aangeroepen bij ziektes van mens en vee, en voor wiens kerkje niemand anders wilde zorgen. En de bisschop kwam met Franciscus, die er op had aangedrongen dat hij een vergoeding zou geven voor het gebruiken van het kerkje omdat zijn onderkomen hem anders verplichten zou aan het bestuur van de bisschop, overeen dat deze de bisschop jaarlijks één mandje vis zou geven bestemd voor diens tafel, waartoe de bisschop, die aan de linkerzijde van de heilige op het paneel is afgebeeld, jaarlijks het kerkje van San Damiano bezocht waarvan Franciscus inmiddels het ingestorte dak had hersteld en de scheuren in de muren had gedicht, en gezorgd had dat tenminste er een deur was waarmee je binnenkwam en die geopend en gesloten kon worden van binnen en van buiten.  

In het schilderij is door Fra Angelico om het hoofd van beide mannen een aureool geschilderd ten teken dat zij beiden in naam van de Heilige Geest handelden en dachten. De bisschop heft zegenend zijn rechterhand en houdt in zijn linkerhand de gouden bisschopsstaf, hij kijkt met krachtige blik voor zich uit de toekomst in, Franciscus draagt de kruiswonden aan handen en voeten waarvan gouden stralen uitgaan en wijst deemoedig met de rechterhand op de wond in zijn zijde waarvan ook gouden stralen uitgaan en houdt in de linkerhand het gouden kruis van de mysticus, waarmee ook alle goud in het paneel gerelativeerd wordt, de heilige gaat gekleed in zijn pij met het touw om zijn middel en zijn blote voeten wijzen uit elkaar naar links en rechts alsof hij wandelt, terwijl de bisschop de rode koorkap met goudborduursel over zijn linnen superplie draagt, de mijter als een teken van zijn waardigheid op het hoofd, en met één voet in een rood schoeisel voorzichtig naar voren schuivelt alsof hij in een andere werkelijkheid staat dan de mysticus ter rechterzijde. De bisschop heeft de redenen van de riten als zijn taak en doel, de heilige heeft de zuiverheid van zijn ziel op het oog.

Men kan bedenken dat uiterlijke attributen zoals kleding en schoeisel, het kruis en de bisschopsstaf en de mijter, alsmede het verschil tussen de baarden en het feit dat de heilige een tonsuur heeft, in de late gotiek door de gelovigen als richtlijn bij hun begrijpen van hun werkelijkheid belangrijk was. Voor het begrijpen van hun wereld waren de gelovigen aangewezen op dit soort schilderijen en ook op de fresco kunst, aan de hand van dit paneel dat o.a. weergeeft hoe het instituut van de kerk zich verhoudt tot de diepere zin van de geloofsbeleving, waren de gelovigen aangewezen op de mystiek die elke afbeelding als kenmerk met zich dragen kan voor wie daar oog voor heeft, evenzeer als wij dat kennen van onszelf in onze tijd deden de mensen zo in de Late Middeleeuwen. In die tijd was het de geloofsinhoud, waarvan de kerk als de behoeder en het voorbeeld voor het maatschappelijk leven de verkondiging bezat en zo het welzijn van de mensen als vertegenwoordigend verzorgde, en stabiliserend oprtrad ten aanzien van de problemen van de welvaart. 

De beide gestalten van enerzijds de heilige bisschop en anderszijds de mysticus laten de ontegenzeggelijk innerlijk tegenstrijdige belevingswereld die in elke tijd opnieuw het thema van het gesprek is voor de burgers, goed zien. Wij willen ons dat tegenstrijdige in de samenleving liever voorstellen bij voorbeeld nà het jaar 1439, wat mogelijk is want het werk is gedateerd in de eerste helft van de 15e eeuw en zal zo ongeveer in die tijdsperiode gereed gekomen zijn. Fra Angelico werkte wel hard en gestaag, maar dat deed hij niet alleen en in één jaar alles afkrijgen bij een zo grote investering als een dergelijk paneel was voor zijn kloosterregel zelfs verboden en vormde uiteraard voor de opdrachtgevers niet zo'n voor de hand liggende eis.   En dan moet men nog bedenken hoe moeilijk het de gelovigen werd gemaakt door aan de linkerzijde van het paneel waarop de hier wat meer begrijpelijk gemaakte voorstelling is geschilderd een paneel te hechten waarop de heilige Dominicus, een woestijnvader, en Sint Johannes de Doper, de man die het openbaar optreden van de Christus voorbereidde en zijn  achterneef, staan afgebeeld. Voor  een bespreking van die voorsteling zijn talenten vereist die ik op deze mooie vrijdagmorgen waarin het heeft opgehouden te regenen, niet in huis heb, en ik moet daarom naar elders verwijzen, er zijn  wellicht zelfs bronnen te vinden die het gehele tweeluik in een totale samenhang verklaren, zo'n wonder hoeft ook niet altijd met veel woorden te gebeuren. 
n.b. In 1982 werd de schilder Fra Angelico door Paus Joannes Paulus II heilig verklaard, een eerbied welke ik deze schilder nu ook moet toegeven.
Europa en de apis

gedachten rondom het document Perspectivity gedeeld in OneDrive

Regensburg - Donau oever - skyline - avondrood


- mogelijk is dit bijgevoegde document in OneDrive in deze vorm als niet voltooid te beschouwen en vormt de weergegeven tekst slechts een fragment, of verdient het document een uitleg waarvan de schrijver zich niet heel wel bewust kan zijn, het is en blijft iets waaraan is gewerkt, dus energie in is gestoken// welaan, wanneer er dat 'iets' wordt opgemerkt dat U niet zint, weerhoude dat U niet om U uitgenodigd te voelen de inhoud die bij U werd geïnitiëerd en geïntroduceerd eens ter hand te nemen, bedenkt U zich maar niet té snel dat U zo'n actie niet zou kunnen volbrengen, want in deze luidt het Woord: 'eenvoud is je ware' /
Hoewel niet zo duidelijk bedoeld met het hierbij gevoegde document bleek er voor mij geen andere oplossing voor het geven van een opening naar een verder weg gelegen betekenisstructuur dan het bekende de stap in het onbekende die ik hierin maak met het verwoorden van een gedeeltelijk dromerige inhoud, zoals een kunstbeschouwing die ook altijd bevat.

nota bene: de overdracht van kennis door middel van of met behulp van foto's en schermreproducties is vooral leuk, en de zekerheid of de bedoeling wel overkomt ligt daar waar zo'n bedoeling die je met je keuze voor juist die beeldplaat om in een album, bericht of waar dan ook te plaatsen en te publiceren hebt voor jezelf duidelijk overkomt in jouw waarneming, want als je er zelf nu ook nog wijzer van wordt is dat mooi meegenomen, wat een ander ervan vindt dat moet hij in eerste instantie zelf weten. Bij het zintuig van het gezichtsvermogen is het zo gesteld met de mens dat niemand kan bepalen wat de ander ziet of hoe hij de dingen wil inzien, vandaar o.a. dat ik dit middel van kennisoverdracht gaarne gebruik- Beeldtaal bevat geen commando's, een beeld kun je beschouwen als de samenvatting van een heel verhaal. In het zichtbaar stellen van een gedachte of denkwijze zijn de waarden van de democratische vrijheden eerder gewaarborgd dan bij het uitbrengen van documenten in geschreven woord. 

Fw: Imothep

uitroep: 'het is ons al te wonderlijk te moede'
stadsgezicht te Meissen


aantekeningen: 
1. Wordt er niet meer aan kerkebouw gedaan, dan zullen wij uit de bestaande Godshuizen er enkele moeten kiezen die geschikt zijn voor de eredienst in onze tijd, althans de aanzetten daartoe. 
 
2. De locatie voor het Museum 'van Speeldoos tot Pierement' te Utrecht is wat ongelukkig gekozen, toch wordt daar een zin aan verbonden die wij niet op andere wijze kunnen herkennen. 

een boog te Parijs

arts, schrijver, architect, bibliothecaris - 

Subject: de ambtelijke functie van Imothep
  
https://youtu.be/b3VZFoZYzPM?list=PL0GaMFUOUFqp5bZM3G866F_tCdiaJpGbX


cff: https://en.wikipedia.org/wiki/Imothep /

youtu.be
paar boeken over / some books of #Saint Oblidius of Cumae || CL7* - fir -ency citation: la verite ne parle pas _________________________________________ sign...

Clement de Buer sent you a video: "Buranuma - similaria"

Clement de Buer has shared a video with you on YouTube


- met veel eigen werk, en met enkele downloads. Geëditeerd. Het gaat om het sprookje van Samaria dat misschien alleen door ingewijden kan worden begrepen.
- motto: 'We leven hier niet in het jaar nul'

Medespelenden: ...
©2016 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

[Flickr] clembur (Clem B'r Eli) shared a Flickr photo with you

Flickr®

Hi clemedicit

clembur (Clem B'r Eli) shared a Flickr photo with you.

Wapenschild voor Jimmy - 'Samir's joy'

Uploaded by clembur on June 22, 2015
© All rights reserved
Beste Jimmy,

Je zult begrijpen dat het voor een bankier prettig is te weten dat de klant van de bank met het geleende geld een goede zakelijke start heeft kunnen maken. Hierbij ter bevestiging van de overeenkomst gisterenavond in de thuisbank aangegaan een zegel voor de bankpost van jouw kant, te verbinden met het huis in Nador - de bank zal het overige werk wel doen, ga jij nu maar je rustig voelen in het Haarlemse land dat is beter voor het land dat mijn land van herkomst is.

Clef weet zulk soort dingen als waar de mensen nu een keer mee kunnen zitten wel en heeft ppk zo hart voor de zaak gehad, maar tekent wel aan dat veel mensen doorgaans in de Nederlanden niet zo bekend zijn met deze bank-gewoonten die wij thans delen.
Het gaat natuurlijk niet over de munt die à la Maroque courant gerekend wordt, de dinhar geloof ik, dit valutum wordt in ons land niet als courant betaalmiddel beschouwd, daarin willen we liever geen veranderingen brengen maar we zitten nu wel met de gebakken peren dat we niet met dinhars kunnen rekenen - zoals jij dat al inzag gaat het erom, dat de conférence peren heden op de keukentafel liggen en zij zullen over enkele dagen rijp zijn.
Vertel maar aan de politieke commentatoren dat le Clef in verband met het gesignaleerde machtsvacuüm ten aanzien van de Marokkaanse Nederlanders, onder andere dan, daarom zo te werk is gegaan, dat de Clem zijn profielfoto in Facebook heeft veranderd van het idioom voor 'landschap van herkomst' naar het eeuwige teken voor het land van bestemming in Nederland.

Herfst in de natuur - Open Beelden Galerie

Polygoon Profilti Journaal ca. 1960 - 

de Herfst in de natuur
het riviertje de Berkel

Voor wilde zwijnen en herten vormt de herfst het belangrijkste jaargetijde dat zij kennen - de bronsttijd, waarin de soort dat wat haar helpt te overleven in de overlevingsdrang van de dieren doorgeeft aan het nageslacht.

http://www.openbeelden.nl/media/11771/Herfst_in_de_natuur#share

---
Cervus  - hert - een kleine familie
picture Mario Mata

donderdag 17 november 2016

over een wat wereldvreemd aandoend positivisme

Het is nogal wat tekst en wie het liever luchtig houdt die kan deze tekst terzijde laten, of de Libelle lezen, de lijn der gedachten verloopt toch volgens wat in deze tijd behoort tot de actualiteit van het maatschappelijk proces, dus je hoort er vanzelf wel van.
gezicht over de Bodensee
vanaf het bloemneeiland Mainau

Navolgend mijn ego-getuigenis is als volgt.

Of hij wereldvreemd is als een jonge antilopehinde die bij het minste gerucht het struikgewas inschiet, dat geloof ik zelf soms wel, en in veel opzichten zal hij denken dat dit wél een voordelige reactie is in een tijd waarin getwijfeld wordt of wij er niet het beste aan zouden doen te geloven in de harde realiteit van de wereld, waarmee overigens zoals altijd in de geschiedenis hand in hand gaat dat geloof aan en die hang naar romantiek.

In andere opzichten wanneer hij denkt te spreken of te schrijven over wat voor hem tot de wereld van de realiteit behoort, en ik teken daarbij aan dat zijn woord altijd aan de werkelijkheid vooruit zal gaan, pleit het misschien ervoor teneinde zijn zaak beter te kunnen verstaan, dat hij de mensen met hun zorgen en hun vreugden heel wel kan verstaan zonder daarbij zich te verliezen in de onwerkelijkheid van het ervaringsleven dat daarbij altijd heeft gehoord. Ik spreek dan ook vanuit die ervaring met de mensen om mij heen en deel deze ervaring met wat de mensheid als kennis in haar geheel aangaat, dat is met de Clemens al zo sinds hij in 1974 geroepen werd tot zijn functie en op de weg gezet was die hij lijdzaam net als ik die ben voor nu, is gegaan. In die tijd in 1974 verkeerde de wereld, ook de politieke wereld en met name die, in een toestand van acute crisis van een omvang die slechts weiningen konden overzien en waarin niet was voorzien, zodat alle denksystemen om de belangen van de mensheid te beheersen en te vertegenwoordigen in welbegrepen verantwoordelijkheid en naar beste vermogen faalden.Vervolg: Temidden van die wereld stond ik op om vanuit hetgeen mij als beleving werd ingegeven te getuigen in de Naam van Die mij had geroepen en opnieuw gezonden had, om te getuigen en om te ordenen, om bij te staan en om te steunen, waar dat van node was. Ik hoorde het de prinses nog zeggen: 'en het is een Nederlander'. Wellicht heeft heel ons land toen begrepen wie hij was en is, maar de omstandigheden waren zo dat hij in die tijd daartoe niet gezonden was daaraan te beantwoorden, zodat het moet zijn geweest dat iedereen die dacht aan een groot feest op een gegeven moment de moed heeft opgegegeven die verwachting van dat grote feest nog langer te behouden, en niet werd ingezien dat het lot van Clemens was geworden om de wereld te verzorgen en zijn Heer te dienen door alleen maar te overleven zijnde daarin gelegen het basismotief op grond waarvan de wereld opnieuw zou worden ingericht. En wat zijn wij heden blij dat dit ons kennelijk tegen de stroom in roeiende toch is gelukt, het spijt mij zeer alles, selbstverständlich, maar voor een tot ziens dan maar acht hij het nog te vroeg. En met dat gevoel van spijt ook in het gedachtenleven zijn uitdrukking vindende, hebben wij het mogelijk met zijn allen maar te doen, dat kan de Clem nu een keer beter overzien dan de lezer van de tekst, en voor vele jaren heeft hij het met jullie moeten volbrengen onszelf niet te kunnen verstaan zoals de wereld om ons heen dat doet en deed, zo een dergelijke overeenstemming al ooit eensluidend mogelijk zal zijn.

dinsdag 15 november 2016

companionship with the Roman woman - letter from Holland in representation to the USA

"Although it would pick up on the tradition of Helen as a poet-figure, such a move would be impossible, for the premise of Helen's myth – and Helen's appeal – is that no one has full access to her consciousness." from: Helen of Troy reloaded.attn. Sebesta


Though it might be my reaction is arriving rather late, the demanding lines in stoa.org/diotima to give attention to and eventually add to the knowledge a/o image banks with the subject there given with the appeal formulated as to share working with the On-line Companion to the Worlds of the Roman Woman came tonight at my attention and I thought by myself: may be I could better do join in the party than hitting the deer on the way to her youngs. We are aware that it has been the foresaying I would care about what has to endure in these days a woman in America at the West-Side of it's very wings, and even when I wouldn't know very much about the background neither the future of woman liberation as a movement I would at this point in American history that for the first time a lady entered the ring for running to the White House, conceive the actuality of the day like being that a fact the America's cannot pick up quite well by only the owning of the land gives the enigmata a capacity to understand about things that matter for giving life a touch of reality. And what to do next, if you are convinced everything that happens in real-time history is keeping a reason like that is one for the occurance of man's destiny as such and as much obvious, a subject belonging to our time's phenomenal values, not only to be written about by making a list of all facts of man's history in a past to be forgotten and for that reason such facts of history will not happen again in any way imaginable? 


So what seemed obvious to me, that I felt eager to let pin my light on a standard all so bright, turned out after a few moments of meditation to be the most wise, like it is the destiny of lights that they should shine, not only on their behalf, so belonging my eagerness to what is the reaching of the fan reserved for my interests if properly arranged, since that shining of my lamp if considered well enough fits the willingness to cooperate could serve a higher plan. If it were not me to accept I am just a man and not more than that, I would have failed to myself and my convincement there is more to say on the point of being a man in our time, and the least I can offer with all reasonability to make understand what in my faith is given is that I am no woman obliged to call her mine. 


So what I like to send to you is a proove of my agreement with the situation arriven we got a new emperor in the white mind said to be a house, and I add out of compassion  with the fate of our world on beforehand by heart knowing aof that kind of things, but what is a house without the lady in sight? Please don't feel you're having no reason to, or wondering what is the purpose of this all, to let me know if my assistance is belonging to the wished for arrangement set by the On-line Companion atlas to be published. And too, for not being shy, I would love it if you would hand over to me some questions or problems alive in the On-line Companion and ruling some things in our world you like to understand better, whether this is an item of atention to women and their life circumstances or to men, by answering me on such a reasonable word I would conceive rather easily to understand the what's about of that. I write this for the ceremonial reasons like being me free to give you insight in my pride, I happen to represent the Word in just so many and also just that few ways as could possibly be given to make ourselves acquainted with by reading about the actuality afterwards coming to mankind following this Word in the christianity of that time being the leading faith one that ended up the era the Roman woman ruling society with a certain deed of compassion by the churches which is the Concilium of Nicea where has been reconciliated the Logos, and pinned the values into the middle of attention for a religious convincement of many we rather understand still scarcely what has been the freeing content value of.


written for Word on the Sunday Morning


writing Clement de Buer 


also the writer is knowledgeable by name Clem Bur etc.
- - - 'mmm' //'and this has not been a lady to give me the family name of Buur'


P.S. we experience some struggle with the Kingdom of Rock.title: Michael and Davide meeting each other 
the park at daytime

maandag 14 november 2016

er zal iets zijn gaan bewegen binnen de kerken van Nederland


landschap aan de Bodensee

Hoewel het geloof ik niet tot mijn gewoonten behoort mij al te dikwijls uit te laten over hetgeen zoal in de kerken leeft en bezig is zich te ontwikkelen, meen ik dat ik dit op dit punt in onze vaderlandse geschiedenis aangeland toch wel met een gerust hart kan doen. Het zal niet zo zijn dat mijn person behoort tot een groep die zich verontrust gevoelt: verontrusting in mijn geloofsleven, het is wel eens zo geweest, maar feitelijk komt deze emotie en alles wat daarbij hoort in mijn boekje niet voor. Wat dat betreft, zou je zeggen, zitten we dus goed, want het is meestal zo geweest dat waneer Clemens iets mankeerde of te klagen had tenminste zijn wereld, die soms nogal groot kan zijn, in de brand vloog. Indien het namelijk de Here is die hem deed zenden en hem geroepen heeft, zo redeneert men thans, wat zouden wij dan nog vrezen? Nee, kan ik bevestigen, te vrezen valt er van mijn kant niets. Maar niet bij toeval geschieden deze dingen in ons land en aan ons land, die wij zien. En niet zonder reden heeft de Here mij geroepen om af en toe daarvan de bedoeling duidelijk te maken. Toch zeker wel gebeuren deze dingen aan ons, zo mogen de gelovigen - want daar draait natuurlijk alles om, terwille van en ook vanwege dat gelovig aanvaarden dat vooral Nederlanders zo eigen is ontvangen wij deze vernieuwing voor die dinggen waarin wij geloven, de waarden van ons bestel die ons toekomen - concluderen met een gerust geweten, en zal daar een bedoeling mee zijn die niet alleen verwijst naar het verleden, niet alleen ons bevestigd dat wij dan toch wel een goed volk in een uitverkoren land zijn, met allen en alles wat daar de laatste jaren bij gekomen is en bij kwam kijken, maar ook naar een toekomst die eraan te komen staat.
Venus en Amor  en de bok

MineOver de zin van overleg, het bepalen en onderscheiden van het mijne en het dijne, de overdrachtelijke situatie van het bank- en kredietwezen in geval van zijn persoon aldus te stellen het krediet op non-nihil, de verwerking van het resultaat van de transactionele analyse voor zijn geen-psychologisch doch financieel-economisch te beoordelen en af te schatten situatie, omstandigheden welke alom veel wrevel hebben opgeroepen, namelijk daarin te moeten gevolg geven aan de uitspraak van het gerechtshof niet ontvankelijk te zijn verklaard ter zake van bezit en inkomen, waarbij onduidelijk bleef wie deze verklaring heeft afgegeven, in privaatrechterlijk zin door mij ingezien als juist en rechtvaardig, aangeboden het beelddocument ter interpretatie aan het gerechtshof en voor die het aangaan bestemd, en ter beoordeling van die het betreft inzake zijn inkomen en het totaal aan bezittingen te zijn geïnformeerd, voorgelegd en ter openbare inzage gepubliceerd via de uitgevende mogelijkheden van zijn programma account voor clemedicit in gmail en daarvan afkomende als samenstellende functionele instantie bij de videoformule van de applicatie YouTube - het ontstane document verschijnende als bewijs voor en als aantoonbaar tot bewuste beleving gebracht besef bewezen de kreditaire situatie waarin zijn beheer van antwoord der zaken hem voorgelegd dienaangaande binnen de Nederlandse samenleving in onze tijd van woord en wederwoord heeft kunnen handhaven zijn recht en in de oprechte zin getuigenis gevende deze dat de rechtmatige positie van burger in een vrij land te zijn bevonden zoals het altijd is geweest en hem gebleven is als enkelvoudige en eenvormig overgelaten beleving van het statuut van menselijke identiteit en persoonlijke betrekking.

Gerard Cox - 'T Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer (1973)Het gaat niet aan om zich buiten de commerciële sfeer te willen houden, maar waar je afziet moet je ook toehappen, indien er althans geen centen aan te pas hoeven komen... banger dan eenieder die daarvoor zou vrezen dat wij om geldelijke steun zouden verzoeken ben ik nog voor diegenen die mij deze willen liever ook wel verschaffen... ik vrees dat het dan gedaan zou zijn met het lieve leventje en zijn wereldje, mag ik zo vrij zijn om te vragen of dit item van de vrees om vrijwillig toegezegde gelden te moeten innen ook een onderwerp voor de verkiezingen kan zijn?
Het is zoals bij vele van die aangeboden waardebealingen in onze tijd, zo'n structuur moet een 'body' hebben want anders kunnen we er niks mee - helaas, mevrouw de voorzitter, moet ik erop wijzen dat de herfst voor onze landen zich in een vergevorderd stadium heeft bevonden, een fase in de natuur waarin het zomerkleed verruild wordt voor de wintertooi totdat het algehele intreden van de slaap der rechtvaardigen in de komende tijd als droom zijn beslag zal vinden, een positie daarbij in te nemen als procureur-generaal is een zaak te heten, waarom mijn persoon zich te benijden acht in verhouding tot anderen aan wie wellicht evenzo grote verantwoordelijkheden zijn toegekend, maar welke met andere taken zijn toebedeeld.
Tot mijn spijt, mevrouw de voorzitter, wordt het van mij verwacht aan mijn betonen van welwillendheid toe te voegen dat de uitkomst van de stembus mij hopelijk uit mijn slaap zal doen ontwaken, zo niet dan zal ik reddeloos verloren zijn te achten voor het realiseren van alle verwachtingen die op mijn schouders rusten, mag ik ter verzachting van ons woord evenwel erop wijzen dat het niet in de rede ligt af te wijken van de eed welke mij aan de Kamer heeft gebonden alreeds zovele jaren her, al evenmin zo om te gaan met hen die vanuit de partijen zijn gezonden dat zij bij mij ander dan algemeen voordeel zouden vinden. Hoe wij het wel dienen op te vatten het algemeen volksvertrouwen waardig te worden geacht, daartoe verzoekt deze nederige dienaar voor ons land in al zijn belangstellingen buiten de ceremoniële taken van de vorst, aandacht, een kwestie van rechtmatige vraagstelling die ik mij voor althans het gezamelijke en gedeelde heden niet bediscussieerbaar achten wil, en voor velen ben ik gebleken een vorst te zijn te heten, dus U begrijpt, mevrouw de voorzitter, dat het aan huiselijk geluk wel eens heeft willen ontbreken. Wij willen oproepen tot een ineen slaan van de handen, een samensmeden van het landelijk beraad te beogen zoals gehouden in vereniging in de Kamers van de Gedelegeerden, in deze kwestie alreeds voldoende geïnformeerd, en daarbij het verzoek te doen aan die ons trouw bleken te zijn in een mogelijk nieuw te sluiten overeenkomst deel te nemen aan de voorbereidingen ervan, daarmee in te stemmen met de definitieve tekst en er aan deel te nemen dat het debat in goede orde bij het publiek bekendgheid wordt verschaft, een samensmeden der relatieve waarden waarvan ik eis dat de bewijsstukken van welslagen in overdrachtelijke zin, in dit gevallen is de overdraagbare status van het gemeenschappelijk goed in deze méér dan aangewezen, vóór het einde van het kalenderjaar in de binnenkamer tot de opmerkelijke veranderingen van structuur wat het betreft mijn, en dus ons denken, beschikbaar zal worden gesteld van de zijde van de ontvanger der boodschap en zal zijn het belang waarover de Kamers eerder vergaderden, dat inhoudelijk deze structuurwijziging tot juist dat deel van de te verdelen buit ging behoren, waarmee de gevolgen van de diverse kamerdebatten betreffende deze kwesties welke ik, zoals hier in dit document eerder vermeld, in de droom zal beleven, zichtbaar zullen worden en waarvan mij niet zullen ontgaan naar ik het hopen mag mogelijke gevolgen voor de realiteit der dingen van het betrekkelijk romantisch idealisme als de stijl waarin het debat hierop volgende naar ik het advies af mag geven zal zijn getoonzet.

zondag 13 november 2016

in hoc signum vincite - dixitur mentis - in this sign you'll win

from the movie: Taxi driver
Cross - from Latin "crux", a Roman torture imstrument - according to this text but there is more to say on this point - in christianity this symbolizes a device used for crucifixion -  is a geometrical figure consisting of two lines or bars perpendicular to each other, dividing one or two of the lines in half. The lines usually run vertically and horizontally; if they run obliquely, the design is technically termed a saltire, although the arms of a saltire need not meet at right angles. Let's also not forget that ✙ cross, along with ☾ crescent also are symbol of the International Red Cross and Red Crescent Movement - international humanitarian movement with approximately 97 million volunteers, members and staff worldwide. As a new application which makes things have less weight in the matter of facts the sign gives way to the communicative system for Google + to bring our sharing updates in the  public side of life for every one of us ready to be reached.

cff: cross symbols

 Cross signs - giving  a prayer to the public: 
Christians pray to Cross symbol. People wear crosses on necks, pray with help of this sign to what is symbolized with it in Christian and Protestant churches and cathedrals, make tombstones in its shape. Also, as for non-religious uses, remember ✙ cross sign on your local pharmacy and Emergency medical car? As of religious uses, it's one of the most prominent religious signs nowadays. In this article I'll review different techniques and you can pick one that suits you best, depending on your Operating System and your tastes.  Text - Art

a symbol used for the political review is derived from the symbol of the cross 

the symbol of justice is a pair of scales in equality of comparison too having a cross  in itself

the sign of islam meaning to follow and obey is given with the moon crescent and the star encompassing the scale of the moon. 
While the symbol for islamic chronicles is as well conceived by the two signs of abstraction for natural shapes Islam is definitely representing. In the reality of time this one symbol consisting of two parts gives way to the reflection of both cross and justice in a same accordance to the equality of their value. Writtten is in ancient texts that the people of the book are different from the people keeping the lamp on david's throne giving light which is a christian value as well or just so to care about the promis given to David this light will be holded in all times and never fail nor lack. Questions arising by this regard will be answered in the political terms fitting.

Haarlemmer Hout with a view to the music dome -
like autumn comes every year there are no
years counting in numbers for what is seen

mine, I mean the one Clement Michael or Michael Clement, et cetera represents is: 
a pentagon  or  the number 5  which could become as well   -   or  even and all in the game of biotopics playing the violins for this one solution 

over Jacob van Lennep en de Nederlanden, het Koninkrijk Holland in vertegenwoordiging gebracht

foto beeld: landschap aan het meer van Konstanz, een streek waarvandaan de batavieren kwamen die de Rijn zijn afgezakt, een zeer oud en respectabel cultuurgebied, waar ook de kelten zo hun vestigingen bepaalden, inderdaad heeft men daar het gevoel in het hart van Europa te zijn afgedaald, het is niet anders dan zeer humorisch op te vatten dat dit hart van Europa betreft een open waterbekken, via de delta van de Rijn in verbinding gebracht met de zee. Geologisch gezien is het gebied natuurlijk nog ouder.


in de Nederlanden zijn de mensen natuurlijk
zeer vertrouwd met alles wat met water en de beheersing
van het milieu inclusief de waterhuishouding te maken heeft.
Het project IJzeren Rijn slaagde evenwel nooit volledig.
Mogelijk betreffen de onderwerpen hier vermeld
puunten van aandacht voor de democratie.
In de foto hierboven
een gezicht over de Bodensee tot aan de wolken. Zowaar vond ik na lang zoeken een schrijver met wiens werken de specialisten zich kunnen vergenoegen, spijts mijn inzet ontbreekt mij daartoe de tijd. Te vinden is deze met de link dan wel de brouillon voor de schrijver Jacob van Lennep: Lennep's Werken, hopelijk niet te uitgebreid voor de eenvoudige lezer of lezeres maar daarvoor zijn deskundigen aan het werk gezet.
🌙
Het werk van Jacob van Lennep is zeker voor het belang in literair opzicht niet te onderschatten aangezien van Lennep de zegsman in de literatuur is voor Willem van Hoogendorp, met wij hij samen een voetreis maakte door de noordelijke Nederlanden in 1823 in een tijd dat het Koninkrijk der Nederlanden zich nog moest bewijzen. Het verslag van deze voettocht, van Lennep was een zeer gezien wandelaar in deNederlanden, waarvan hij in de brieven de aantekeningen opstuurde naar zijn  vrouw, heeft hij omgezet naar een dagboekvorm, in zijn opvattingen diende een shcrijver vooral naturalistisch, wij zouden zeggen realistisch, te zijn  wat het betreft zijn literair werk, zodat het in zijn dagboek is alsof de lezer bij de wandeling toeziet. De meeste mensen in zijn tijd waren niet in de gelegenheid tot veel reizen, maar het boek is wellicht ook niet bedoeld voor zijn tijdgenoten, maar eerder bedoeld om de herinnering aan die bijzondere wandeling levendig te houden en deze als vaststaand voor het nageslacht te bewaren. Een heruitgave en bewerking  van deze dagboekroman verscheen in 1941 en werd gepubliceerd met de bedoeling terug te keren tot de oude gewoonten van vroeger tijd, die door deze typische vaderlandse nostalgie werden ingegeven dan wel verondersteld. Maar wat is het beeld van ons land dat de literatuur in onze tijd ons geeft, waarin bestaat die literatuur, wat behoort niet of niet meer tot onze belevingswereld? Misschien vormen zulke vragen ook alweer een nieuw onderwerp van de democratie in Nederland. Het kan niet op lijkt het wel.

beeld van de dag: 'hoppen' (Fotor - clemens) -
de zeer geleerde Antonius van Padua hopte ook
in zijn tijd, van Thomas van Acquino is
deze vorm van levitatie niet zo bekend.

Indien het erom gaat ons land te doen herontdekken, waaraan ook menig buitenlands ingezetene behoefte heeft, de mensen willen weten waar zij wonen, dan kan men zich eenvoudigweg op grond van deze heruitgave uit 1941 een oriëntatie verschaffen. Dat de heruitgave naar het verhaal uit 1823  ook vanwege de televisie aandacht heeft gekregen doet weinig terzake, maar indien het erom gaat uit te maken wat nu het beste ons te doen zou staan dan lette men op het tijdsbeeld van de jaren '40 in de vorige eeuw gedurende welke zich net als in deze tijdsperiode van 2016/2017 misschien niet langer durende dan enkele maanden, een vorm van subjectieve vervreemding voordoet, die verschijnt alsof je in het buitenland bent in je eigen land, een fenomeen dat zich vaak als 'bekende gevoelens' onder de Nederlandse bevolking heeft voorgedaan. Het gaat dan om zich in te stellen op, af te stemmen aan de hand van de diverse relaties met wat wij als ons buitenland ervaren, hetgeen in de Nederlanden nog maar een betrekkelijk relatieve zaak geacht kan worden. Dit heroriënteren in die  jaren na 1941 gebeurde terwijl ook in die tijd vanuit het buitenland velen hun definitieve vestiging hadden gevonden in ons land.
'ontmoeting der culturen'

Hoe dit proces van zich een vreemdeling te voelen en toch vertrouwd te zijn psychologisch is te benoemen vroeg ik mij wel af maar vond daarop geen antwoord, ik kon het bewegen van mijn gedachten in een vorm van mij snel te willen inleven in de ander slechts soms mij indenken, verklaren kan ik dit niet. Ik weet wel dat het een vorm van toeëigening van een zicht op de werkelijkheid is, maar ook dat de mij gegeven methode om te leren en te studeren, en te schrijven daarover, theetijd bij moeder's 15.39 straight, mij tot nu toe heeft verhinderd een objectief beeld aangaande dit proces mij te vormen, wellicht zal dat ook een onvervulbare wens blijken te zijn en zal een verklaring geenszins leiden tot het vervullen van de verwachting dat een bevrijding van mijzelf en mijn  persoonlijke geschiedenis als de oplossing zou gelden voor het betrekkelijke isolement waarin ik leef en heb geleefd, edoch daartoe stonden mij zekere theatrale talenten terzijde.  Uiteraard heb ik het komen tot de waarheid van mijzelf en mijn omgeving nooit anders dan zo kunnen volbrengen, maar ik heb  ook nooit anders gewild evenzeer, en uit inzicht heb ik geconcludeerd dat het ook zo behoorde toe te gaan, derhalve moest, omdat dat het beste was voor de opdracht die ik ten aanzien van mijn land bij mij droeg. Wie vraagt waar het geld van de miljonair dan wel zou zijn krijgt steevast ten antwoord, dat ik de miljoenen niet bij me op zak heb, wat me wel eens moeilijk afgaat en voor de anderen een hard gelag betekent.

het jade gordijn


De schrijver Jacob van Lennep leefde in de 18e eeuw toen het voor even rustig was wat het aangaat de instroom vanuit het buitenland, in een tijd ook dat ons nationaal bewustzijn tot stand kwam en met name door de elite waarvan van Lennep deel uitmaakte, druk onderling werd gedebatteerd hoe het nu verder moest gaan met de Nederlanden waaromtrent geen zekerheden bestondne dan  het bedrijfsbelang en de tgradities van het bankwezen. Aan de hand van berichtgeving in de krant, die natuurlijk ook niet voor iedereen toegankelijk was, in een tijd ook dat tussen politiek optreden en openbaar leven nog weinig onderscheid werd gemaakt, vormde ook Jacob van Lennep zich een mening, maar als een der weinigen had hij toegang tot de interne bronnen die de Staat der Nedrlanden ter beschikking staan vanwege zijn functie van Rijkssecretaris.