vrijdag 11 november 2016

over romantiek in de morgen


Opvallend in de romantiek is dat er vaak, vrijwel altijd, sprake dient
te zijn van een bouwwerk van eerdere datum dan de tijd waarin het
beeld van het bestaan ontstond. In de afbeelding een stadsgezicht, en
de herkomst daarvan ken ik niet. Dat je de herkomst van het beeld niet
(her-)kent vormt ook zo'n kenmerk van de romantiek, en dat je niet
weet waar de scene heeft plaatsgevonden schenkt aan de voorstelling de
dynamiek van de droom. Meestal wordt het ontwerp of de ontwerpen
worden met fototoestel of een tekening gemaakt en vervolgens mee naar
het atelier genomen om daar verder te worden uitgewerkt. Met de
verfkast is het gemakkelijk af en toe een object in de voorstelling op
te nemen dat in werkelijkheid zich niet op de oorspronkelijke plaats
van handeling bevindt. Dat nieuwee element wordt dan in de voorstelling ter relativering  opgenomen en wordt geïntegreerd naar lichtval, grootte, vorm en kleur naar gelang daarin tevens de vaardigheid en de bekwaamheid, het vakmanschap derhalve, van de kunstenaar in bestaat.

donderdag 10 november 2016

een beeld voor de toekomst, als voorbeeld te verstaan


Thans houdt het beroemde Recyclement House aan de Dreef expositie van
een nieuwe zienswijze op antieke wereldbollen, welke voldoet aan de
eisen van onze moderne tijd, waarin de kinderen meer aandacht voor de
waarden tijd en ruimte in een biologistiek verband opgevat zullen
vragen.
Het kan niet anders dan dat het omzien in de wereld van tijd en plaats en handeling met zekerheid tot in de puntjes werd voorbereid.
De wereld van artlassen en globes zit, indien men de moeite neemt zich daarin te verdiepen, bijzonder vernuftig in elkaar. Zelfs of het zeker is dat de aarde om de zon draait en of de maan wel om de aarde wentelt is geschikt om kritisch te bespreken. Het gaat dan ook niet om onbetwijfelbare zogenaamde objectieve waarheden, het gaat er eerder om de subjectieve bron als de belangrijkste identiteit van elke vorm van kennis te erkennen, een zekerheid die tot nu toe impliciet was in de wetenschap, maar die nu eerder als betere kennistheorie tot het wetenschappelijk denken kan worden toegelaten, een proces waar we de komende eeuw nog wel mee bezig zullen zijn.
Kom nu, niet denken dat het naar boven halen van wat je altijd al vermoedde erg moeilijk is.

Michael Clemens

n.b,. deze globes bevinden zich in het Globemuseum te Wenen.
_____________________________________________

extraatje: de Sint Adelbertus Abdij te Egmond-binnen
het voorplein van de kapel
___________________________________________
colophon vermelding:

Er is 1 afbeelding naar u verzonden.


IMG_7405-globmuseumwien.JPG

Deze afbeeldingen zijn verzonden met Picasa, van Google.
Probeer het hier uit: http://picasa.google.com/

maandag 7 november 2016

verklaring van de macht der wijsheid en wat deze vermag aan kracht

de Porta Romana van Orange


Verklaring van regeerkracht in conceptuele en artistieke zin opgesteld.

Ik, Clemens Michael Willem Frederick, acht het niet onmogelijk ons land weer op te richten en in haar oude luister te herstellen. Heden doe ik er verslag van hoe hij zich dat had voorgesteld in betrekkelijke zin van aandacht voor the Mall.Daartoe te zijn vekozen dient men een behendig spel van woord en beeld te beheersen en te kunnen uitvoeren, en daardoorheen vervlochten enkele ontmoetingen in real-time te krijgen als genietingen van overleg om de sociabiliteit van het regeerakkoord te handhaven, en eveneens daartoe dient men zich te kunnen beheersen wat het aangaat het aangaan van al té wereldse betrekkingen van aanzienlijk karakter, een wereld van zakelijke beleving waaraan ons land een tic heeft overgehouden wordt in kaart gebracht in clementer vredes naam.

Was ons land niet eens gekenmerkt als een principaliteit van vrede en voorspoed?
Le Principauté des Pays Bas. De grondwettige basis is opgesteld in 1815.

zondag 6 november 2016

* the albast ceiling of Im'o'tepImotep, zo wordt vermeld, was de architect, de secretaris en de arts van het Oude Rijk van Egypte, en vermoedelijk vervulde deze man wiens naam betekent 'hij die in vrede komt' een belangrijke functie aan het hof van Egypte alvorens hij de plaats bekleedde van de machtigste man naast Pharao in het koninkrijk van de Nijl in de tijd dat het nog een onverdeelde eenheid vormde. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de pyramidecultuur voor het begraven der doden waarvoor in het oude Egypte een hele ambtenarij waarvan hij dus eveneens het hoofd was bestond welke nauw verbonden was met de cultusdienst der prieters van de vele tempels voor de goden. Hij was en is zeer geliefd bij zijn naam in het Egypte van toen en nu. In later tijd werd hij verheven tot de status van een god en vereerd in een aparte tempel waarvan de naam en plaats onbekend gebleven zijn.


In de tijd van Imotep die natuurlijk een hele dynastie van hofbeambten vertegenwoordigde en daavoor de basis had gelegd gebeurde er niets in het koninkrijk buiten zijn voorkennis en instemming. Wij danken aan Imotep de notatiekunst van de tempelhieroglyphen en het systeem van het tekenschrift ervan. In Egypte waren de hieoglyphennotatie, de geneeskunst en de tempelbouw, alsmede de staatsinrichting nauw met elkaar verbonden door middel van de magie van de priesters, die meer met de Pharao zelf te maken hadden en wier kaste  door deze werd bestuurd. Het regeren van het verloop van de realiteit van de staat liet Pharao over aan de ambtenaren die de functie 'Imotep' bekleedden en in feite hield dat in dat voor het realiseren van diens gezag en de uitvoering van de machtsuitdrukking van Pharao in beslissingen over de kwesties welke hem werden voorgelegd, alsmede het beheer van de geldelijke sytemen en de staatsmiddelen deze Pharao Imotep zeer van node had.

bij een koning hoort een troon


Het is wellicht wat merkwaardig of bemerkenswaardig te heten maar reeds
sedert vele jaren hadden wij als Nederland - het Koninkrijk van de
toekomst - de troon voor die tijd van de betere toekomst allang in huis.

Ik heb hem ontdekt toen ik eens wat beter kennis nam van de ontwerpen
van Gerrit Rietveld en het model bekeek dat 'de Rietveld-stoel'
genoemd wordt. Helaas zag ik het met die kleuren en zo en de
oorlogsjaren waardoorheen Gerrit zijn stoel gesjouwd heeft, niet zo
zitten met die stoel op dat moment. Gerrit wist heel goed hoe het met
die bedoelingen gesteld zou zijn die toen hij zijn ontwerp maakte
in zijn wereld leefden, en in die toekomst welke voor een meubelmaker
en een architect nauwelijks leed aan gebek aan voorstelbaarheid - voor zulke
handvaardige ontwerpers vormt onvoorstelbaarheid een begrip dat hen
maar weeinig zegt - die toekomst dus die voor zo velen
in zijn tijd onvoorstelbaar leek was Gerrit niet onbekend, dat het allemaal wat langer zou
duren voordat de Nieuwe Tijd zou aantreden wist Gerrit eveneens heel wel.
En daarom beseft hij dat in die nieuwe tijd er een stoel van node zou zijn die
doorheen de moeilijke jaren die zouden volgen behouden zou blijven  in het geheugen. En vanuit dat denken en omdat hij geloofde in zichzelf en zijn waarden, die van de Stijl kan men gevoegelijk achten typisch voor de Nederlanden te zijn, ontwierp hij zij stoel.