maandag 14 november 2016

Gerard Cox - 'T Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer (1973)Het gaat niet aan om zich buiten de commerciële sfeer te willen houden, maar waar je afziet moet je ook toehappen, indien er althans geen centen aan te pas hoeven komen... banger dan eenieder die daarvoor zou vrezen dat wij om geldelijke steun zouden verzoeken ben ik nog voor diegenen die mij deze willen liever ook wel verschaffen... ik vrees dat het dan gedaan zou zijn met het lieve leventje en zijn wereldje, mag ik zo vrij zijn om te vragen of dit item van de vrees om vrijwillig toegezegde gelden te moeten innen ook een onderwerp voor de verkiezingen kan zijn?
Het is zoals bij vele van die aangeboden waardebealingen in onze tijd, zo'n structuur moet een 'body' hebben want anders kunnen we er niks mee - helaas, mevrouw de voorzitter, moet ik erop wijzen dat de herfst voor onze landen zich in een vergevorderd stadium heeft bevonden, een fase in de natuur waarin het zomerkleed verruild wordt voor de wintertooi totdat het algehele intreden van de slaap der rechtvaardigen in de komende tijd als droom zijn beslag zal vinden, een positie daarbij in te nemen als procureur-generaal is een zaak te heten, waarom mijn persoon zich te benijden acht in verhouding tot anderen aan wie wellicht evenzo grote verantwoordelijkheden zijn toegekend, maar welke met andere taken zijn toebedeeld.
Tot mijn spijt, mevrouw de voorzitter, wordt het van mij verwacht aan mijn betonen van welwillendheid toe te voegen dat de uitkomst van de stembus mij hopelijk uit mijn slaap zal doen ontwaken, zo niet dan zal ik reddeloos verloren zijn te achten voor het realiseren van alle verwachtingen die op mijn schouders rusten, mag ik ter verzachting van ons woord evenwel erop wijzen dat het niet in de rede ligt af te wijken van de eed welke mij aan de Kamer heeft gebonden alreeds zovele jaren her, al evenmin zo om te gaan met hen die vanuit de partijen zijn gezonden dat zij bij mij ander dan algemeen voordeel zouden vinden. Hoe wij het wel dienen op te vatten het algemeen volksvertrouwen waardig te worden geacht, daartoe verzoekt deze nederige dienaar voor ons land in al zijn belangstellingen buiten de ceremoniële taken van de vorst, aandacht, een kwestie van rechtmatige vraagstelling die ik mij voor althans het gezamelijke en gedeelde heden niet bediscussieerbaar achten wil, en voor velen ben ik gebleken een vorst te zijn te heten, dus U begrijpt, mevrouw de voorzitter, dat het aan huiselijk geluk wel eens heeft willen ontbreken. Wij willen oproepen tot een ineen slaan van de handen, een samensmeden van het landelijk beraad te beogen zoals gehouden in vereniging in de Kamers van de Gedelegeerden, in deze kwestie alreeds voldoende geïnformeerd, en daarbij het verzoek te doen aan die ons trouw bleken te zijn in een mogelijk nieuw te sluiten overeenkomst deel te nemen aan de voorbereidingen ervan, daarmee in te stemmen met de definitieve tekst en er aan deel te nemen dat het debat in goede orde bij het publiek bekendgheid wordt verschaft, een samensmeden der relatieve waarden waarvan ik eis dat de bewijsstukken van welslagen in overdrachtelijke zin, in dit gevallen is de overdraagbare status van het gemeenschappelijk goed in deze méér dan aangewezen, vóór het einde van het kalenderjaar in de binnenkamer tot de opmerkelijke veranderingen van structuur wat het betreft mijn, en dus ons denken, beschikbaar zal worden gesteld van de zijde van de ontvanger der boodschap en zal zijn het belang waarover de Kamers eerder vergaderden, dat inhoudelijk deze structuurwijziging tot juist dat deel van de te verdelen buit ging behoren, waarmee de gevolgen van de diverse kamerdebatten betreffende deze kwesties welke ik, zoals hier in dit document eerder vermeld, in de droom zal beleven, zichtbaar zullen worden en waarvan mij niet zullen ontgaan naar ik het hopen mag mogelijke gevolgen voor de realiteit der dingen van het betrekkelijk romantisch idealisme als de stijl waarin het debat hierop volgende naar ik het advies af mag geven zal zijn getoonzet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten