vrijdag 4 november 2016

geen mens kan zichzelf ontdoen van wie hij feitelijk voorstelt

- land in zicht voor Michael -
Ik ben in mijn toch altijd weer als jeugdig uitkomende bestaan vrij lang bezig geweest met de bijbelse boeken der evangeliën van de hristus en met de bijkomende literatuur der apostelen. Het internet heeft het mij mogelijk gemaakt daaraan toe te voegen enkele inzichten over de kerkgeschiedenis, de inhpoud van het werk van schrijvers en dichters op dit gebied van menselijk denken en handelen zijnde vanuit religieuze motieven je bewogen voelen aanleiding te zijn tot de goede zaken die de samenleving altijd weer van node zal hebben als om  een tegenwicht te vormen  tegen de vele kwalen welke voortkomen uit de onvolmaaktheid van het aardse bestaan en ook om telkens opnieuw op de fundamenten die het verleden van deze religieuze motivatie ons liet verder te bouwen aan de toekomst aan de hand van die goede geest die de Christus wordt genoemd en vanwege welke geest die in waarheid en gerechtigheid aan ons heeft gedaan de belofte met ons te zijn tot het einde der tijden zoals dat staat opgetekend, in die gedurige voortgang der tijden naar die toekomst welke is verborgen in de palm van mijn hand ook al weer telkenmale zich te zetten aan nieuwe projecten op grond van die reeds werden begonnen, en aldus bezie ik het wezen van mijn arbeidend bestaan dat lange tijd in het verborgen is onderricht en zich kennis vergaarde als opgenomen in hetzelfde ritme waarmee de zaak  van de Eeuwige al doorheen die vele eeuwen vóór ons is gedaan en naar de toekomstige tijden na ons wij in eenzelfde heden als van alle tijden is hiermee bezig zijn dat die zaak ook de mogelijkheden vint om inderdaad zo voort te gan, wij gaan soms als de zaaier en soms als de maaier over het veld waaraan voorafging die de ploeg voert en waarna komt die de oogst binnen haalt in de schuren.streetview in San Francisco

En vanuit die inspiratie uit de schrift kreeg ik vandaag een moment van inkeer at ik voor een uur mocht stilstaan bij mijzelf en in waarheid mocht beleven dat die vragen naar wie ik ben ook antwoord kunnen vinden en een nieuw elan verkrijgen naar het de zin van het gedurig zelfonderzoek was, en hoe ik hedenmiddag mijn antwoord vond was eerder dat ik beleefde dat die innerlijkheid des  levens er ook in mij gegeven is, dat het is niet nuttig en té teder ingebracht als levendigheid om hier en nu op te tekenen vormt het feitelijk motief maar in het beginsel van de liefde waarin ik mijn bevindingen beschrijf wil ik ls toelichting en uitleg de goede woorden geven als een weldaad aan ons volk gedaan op te vatten, dat zoals uitgeschreven staat in de persoonlijke mijmering van de Christus  met de woorden 'indien de mensenzoon zal weerkeren op aarde zal hij dan het geloof vinden?' en die mij diep hadden geraakt, ik thans vermag te antwoorden aan allen die met ons zijnde met elkander werden verbonden, dat deze die jullie tot een mensenzoon geworden is mettertijd zich in de middag van deze dag heeft herkent en zich kan deoen erkennen heel gerust, en bevestigen kan dat hij wel en inderdaad het geloof gevonden heeft onder de mensen van deze tijd. Gelijk de Christus mag ik toevoegen dat het ons al evenmin erom gaat dat zij die ons gevolgd zijn in ons geloven als persoon, maar daartoe is het woord dat De Here Here aan David zijn knecht ingeeft dag aan dag gegeven dat ons strekt om waarde, geloof, kennis en betekenis in te vinden en aan te hechten.


Bidt dan, dat wij ons nimmer meer bevragen laten in onszelf wat geloven eigenlijk is, en of wij wel een geloof bezitten, het antwoord op dat zich bevragen blijft uit wanneer het wordt gezocht, maar in het geloof dat mij gegeven is vormt de inhoud een getuigenis naar waarheid als voor het antwoord op ons zoeken, ook dat van mij, dat voor deze tijd gegeven is de mensen om zich mee te herwinnen en te hercvinden in trouw aan zichzelf en aan die hen in hun verbond altijd terzijde stond, het is wel eens een moeilijke vraag teblijken omwelk verbondhetzoeken ging, wat het de Clemens apostolus sanctus betreft vormt het verbond in Noah voor dit terugvinden van de belofte dat het nimmer meer een grote vloed zal zijn gegeven en de wereld niet ten einde gaat en onder gaat het wezenlijke voor de inhoud van zijn taak.

he nieuwe Israel vebeeld


Eerder dan hij van onze rozen houdt hield hij in opperste zelfaanvaarding van de lelies, nog eerder waren daar de chrysanthemums van het njaar als zijn grote liefde, en wat het de bollenweelde van het voorjaar betreft: bericht daarvan laat zich nog voor de maanden die gaan komen wachten.
Gelukkig weet ik dat de narcissenbollen nu ook onder de grond zitten in het Langeveld.


- +++ à bientôt tous, l'inguéri c'est l'enchéri tout-de-même du remplit, à-bon-coeur des soeurs vous êtes trouvé tout en larmes de la chèrie gendarme-guardienne du malarmée/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten