vrijdag 4 november 2016

bij het opnieuw inrichten van een Staat komt men uiteraard spanningen tegen van uitzonderlijke aard

Vooropgesteld dat mensen niet bezig zijn zich over te geven aan fantasieën met betrekking tot revolutie of een machtsovergave verklaar ik mij bereid nader in te gaan op enkele aspecten van mijn zienswijze op de situatie waarin wij met zijn allen als volk, land en staat in verkeren, mede daarom ook omdat ik tot deze zienswijze ben geraakt dat het geven van een nieuw élan en tevens een perpectief op morgen aan de medelandgenoten welke wij allen mogen vertegenwoordigen indien deszulks tot mijn mogelijkheden behoort vanuit de menselijke overweging dat mijn land mijn hulp en leiding behoeft en vraagt een gerechtvaardigde zaak van eer en plicht in één mij blijkt, en daarom heb ik in deze dingen wat spelenderwijs mijn verantwoordelijkheid opgevat dat het een edeler motief is te heten de lasten te verlichten dan deze nog eens zo zwaar te maken meer dan nodig is en wenselijk. Het zou mij spijten indien ik de indruk heb gewekt van negativiteit, opstandigheid van karakter en gevoelens van extreme haat voor mensen die er weinig aan kunnen doen dat zij in een hoge positie veel wind opvangen, aanvoerende mij tot mijn verdediging dat waar het schier onmogelijke lijkt verlangd te worden het de wegen van God zijn om als onnaspeurlijk te worden beschouwd tenzij in andere zin geopenbaard aan die dat waardig wordt geacht. Het kan er nu een keer naar het mijn ervaring leerde  in mijn belevingswerelden wel eens hard aan toegaan maar van den Hoge mocht ik het begrijpen dat de lasten worden toevertrouwed aan die deze te dragen wordt geacht naar hij de kracht daartoe en de bekwaamheid blijkt te bezitten.

Evewel, wat het aangaat de macht daarin wordt het principe van die macht die van het wijs beginsel is deze aan het teken van de onvolkomenheid der mensen toegevoegd, waarvan de woorden luiden in onze zaak zoals mij reeds van voor die vele jaren her bekend is gemaakt, dat in perssonlijke zin aan Clemens' denken is vastgelegd de boot van Michael die hem de sprake heeft toegevoegd hij had verkregen - 'Je  le soit' - in zijn recht. Daar hoort dan ook een schild bij, rood en zilver, links en rechs, naar keuze en voor tijdsmoment te kiezen, daarboven is toegevoegd de Hertogelijke kroon, ambities tot nog grotere exploratie ken ik mijzelf niet toe.Dan wel enerzijds indien bij de omstandigheid dat een mens gerijpt kan zijn toe te treden tot de uitoefening van de taken behorende bij zijn bestemde en zijn uitverkoren plaats  dan wel indien en niet eerder dan die tijd hij wordt beroepen tot zijn bewustmaking van de toegemeten taak voor zijn toegekende zaak en hij met deze veelheid van condities in persoonlijke zin daarmee vertrouwd wordt geacht te zijn geraakt en hij de opdracht welke in zijn verantwoordelijkheid is verborgen en meegegeven als in een droom de tijd gekomen is tot zijn bewustzijn dit alles toe te laten, alsook en hij er aan toe gekomen wordt geacht de voorliggende vragen en vraagstukken van staatkundige en juridische legitimering van die verhoudingen en relaties welke de diversifiëring van de macht het toekomen hij toekent de tijding van het recht op zorgvuldige overweging waard en deze mens het heeft toegelaten dat hij erkent dat zijn zaak het rechtvaardig oordeel is toegekend om in rechte besproken te worden, in menselijke zin geraken daarmee de vraagtukken der onbestemdheid in het vermogen te zijn geroepen tot redelijkheid en reden te kunnen worden gebracht, en naar het evenzo de mogelijkheden der tijdelijke dingen betreffen mag.

In het licht der wijsheid schrijf ik in autoriteit van betekking voor niet eerder over te gaan tot veranderingen van uiterlijke aard deze berichtgeving met zich dragende dan wanneer de innerlijkheid van deze dingen expliciet daarom vraagt. Het woordelijk overleg van heden doet  komen de vraag naar de roep om wettige bepalingen niet eerder dan wel pas toe aan een laatste instantie van belang, en zoals ik dit wil vaststellen waar het de eer verschuldigd aan de Eeuwige inhoudt. Wat het aangaat deze Eeuwige in zijn mysterie luidt ons denken dat naar heb ik het als de indruk gekregen trekt Deze Allerhoogste - de godsnaam is mij naar oorspronkelijke Nederlandse gedachte ingegeven vanuit lezing der traditie en vanuit de in overdracht van het Hof van de koning Willem III verkregen gewoonten - trekt Hij zich derhalve maar zelden iets van de vragen en de vraagstukken der menselijke overwegingen meer aan dan indien het menselijk patroon door Hem als goed wordt beoordeeld.

Dit procesmatig behandelen der gerezen vragen noem je nu in rechtmatige zin een wijze om je plaats te aanvaarden naar de tekstuele behandeling bedoelt dat dit begrip daarvoor het lot van een beschikking over hem vertegenwoordigt groter dan zijn hart, en te aanvaarden wordt gevraagd dat voor de mens in zijn wensen nu een keer deze deliberaties met zich meegebracht zijn zoals het de verwachting was ter gerechter tijd.

Moraliteit - de weg tot deugdzaamheid vraagt veel geduld en afwachting temoeten betrachten in het verstaan van de verhoudingen der mensen onderling, enik geef aan dat deze geshiktheid met zich mee brengt naar mijn beoordeling en voorkeur eveneens dat alleen al de inhoud van deze moraliteit voor het democratisch alsook democratiserend dedebatteren het ons een goede zaak lijkt het onderwerp geschikt te maken voor wet- en regelgeving in soiale zin ennaar de maat der digen ben ook ik soms lichtgeraakt. Verontschuldigingen dienen de mensen allereerst naar zichzelf en daarna voor anderen te maken - een nationaal pardon af te spreken acht ik het een ruime periode van overwegen waard want pardonneren vraagt haar tijd - pensionaris raad?/

Overweging van bijstand - en is het te bedenken met distantie naar deze woorden in zijn beste raadgeving gegeven te luisteren dat hoewel in alles wordt voorzien en naar het ons in de spreekwoordelijk rustgevende nuchterheid terugbrengt is het dit te berijpen gebleken dat daarmee wordt tevens vastgesteld dat met de tijd de raad ook wel komt.

Begrijpen wij derhalve dat wanneer en indien Zijn plan eerst veilig is gesteld, kunnen wij verder zien te dragen de vragen voor deze tijd. En daarna komt het het menselijk onderling beraden toe volgens een planmatig verloop dan wel zomaar volgende de mystieke betrekking eveneens een verloop, te ervaren dat het kan hem daarmee overkomen plotseling in een flits zo worden voor even duidelijk gemaakt, en verhelderd is dan dat die mens ervan begrip op doen moest dat hij al aan de beurt geweest is voordat hij erom vroeg. De eeuwige namelijk gaat, deze woorden ter bekendheid onder wie voor dit onderwerp zijn interesse heeft erkend, altijd aan de mensen voorbij en Den Hoge bericht hen pas in een naderhand omtrent hun zelfstandig inzicht te geraken na dit voorbijgaan in herinnering te hebben gebracht. Dementiën zullen ook weer over kunnen gaan. Vreest niet.

Advertentie - Koopt bij Apotheek deBeiaard aan het Spui Uw eigen vertrouwde kruidenmix dan overkomt U tenmiste niks. Maar onderschat U niet de inwerking van het krachtige thee-aftreksel indien voor de middag tot U genomen. Zuidelijker dan de rivier de Meuse doen de mensen eerder naar gewoonte een dutje in de middag. Thijm is een stimulerend kruid.

In die zin zo beschreven meent te voorzien de goede eeuwigheid het met ons lotgevallen eveneens goed te maken, en naar dit in genadig overleg Gode ons gedenkt in de belofte wij kunnen in staat worden geacht het beginsel van legitimering van gezag onder ons te delen.


Om ons voor even op te wekken tot de relativering van het gevoeld persoonlijk respijt permitteer ik het mij om in het kader van mijn kerkelijke opdracht tot uitoefening van het menselijk gestelde patronage der verstaanbaarheid ten behoeve van de belangen der  gezellenverenigingen de humorvolle woorden toe te voegen, dat het beschrijven van zijn curriculum vitae (c.v.) en het managen van zijn carrièreplanning duidelijk andere termen gebruikt en zinsverbanden aanwendt die wat gemakkelijker in het gehoor liggen dan het verhaal zoals gehaald hierboven, en wil ik daaraan toevoegen tevens dat evenwel wordt met de inhoud van de post niet bedoeld dat een minder waardevolle structuurbeleving in menselijke zin van respect wordt toegekend naar rato van de vraag daarnaar.
Het bestuurscentrum Den Haag wordt ook wel betiteld als 't Haegje waarvan dan weer bekend het maakt dat daar woont een Graaf wiens zoon heet Jantje naar het de volkszang is, en deze Graaf heeft al wel meer voorbij zien gaan dan het de zorgen betreft voor het wel en wee en de toekomst van dees' Jantje. Kracht naar kunnen, zo luidt het de zin van dit woord. Kinderen kosten geld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten