donderdag 3 november 2016

het tuinpaviljoen van je dromen heeft een tuinhuis zich bekomen naast de poort


Er staat geschreven dat toen het eerste mensenpaar de Hof van Eden
moest verlaten na de zondeval er een engel bij de poort was neergestreken en in bevel genomen werd dat hij voor de poort was geplaatst in opdracht van het Hoge Raadsbesluit over de Hof dat de toegang afgesloten zou blijven. Deze engel was toegerust met een vlammend zwaard om ervoor te zorgen dat zij ook niet in de tuin zouden kunnen terugkeren. Evenwel, zoals alle verdragsbesluiten in de boeken opgetekend duurt een besluit immer tot gerechter tijd om een herziening van de absoluutheid ervan vraagt.

Het valt in dit betoog met het oog op de belangen van diegenen in wier belang het raadsbesluit oorpronkelijk werd genomen, het ging om een oordeel na de overtreding van een mondeling toegevoegd verbod iets niet te zijn toegestaan te doen, degelijke consumptieve regelgeving bestaat er niet veel in deze tijd, de wet is nog immer beperkend op dit terrein van het maatschappelijk wens- en behoeftenleven dat evenwel volgens onze expertise met een gedeeld belang voor wetgever en rechtvrager beiden alsook nochtans om de gerechterlijke aandacht vraagt, in stimulerende zin wordt hier door Clemens bij als voorbeeldig gegeven dat het gewone beleven om etenswaar mee te brengen in een restaurant wat het aangaat de gewoonten bij de Lage Landen in ons  geweten was daarin verleden wel een conflict gerezen voor mijn goede zin niet zeer gewenst, dikwijls ook is het in de openbare eet- en drinkhuizen alsook overige localiteiten voor openbaar leven nadrukkelijk niet toegestaan door de directie daar te nuttigen medegebrachte voedingswaren alsook dat dranken bij delocalen dienen te worden besteld. Soms mag men bij wat betere retaurants wel zijn eigen wijnen invoeren waartoe dan naar afspraak een vastgesteld kurkengeld wordt geheven à bouteille.
In de Hof van Eden - vervolg

Het verbod om van de boom der kennis van goed en kwaad te eten werd volgens mijn tekstueel vermogen van interpretatie in de beslotenheid van de Hof zonder beding van instemming beiderzijds volgende deze weg van denken overeengekomen, in mijn geweten vertelt de narratie ons dat dit omgaan van eigenaar en ingezetenen betrof een stilzwijgende overeenkomst van wederzijds instemmen met de omstandigheden - waar één leidt, de ander verbeidt. Deze rechtvaardige situatie is tussen beide partijen van aandacht tot stand gekomen, edoch naar wijs besluit was het gezag in deze naar recht indachtig zijn belangen, gesteld voor en toegekend aan tenminste één partij derhalve het bestuurlijk verantwoordelijk besluit in rechte, gevraagd werd van dit gezag aan de ingezeten partij de overeenkomst van conditie ter beperking der vrijmoedigheid, dat inhoudt de voorwaardelijke beschikking de verantwoordelijkheid van bestuur blijft in rechte aan het wettige gezag. Liet het gezag dat niet zo overeenkomstig aangaan en in gebreke blijven van verantwoording, aansprakelijkheid dient er tenminste wél te bestaan, zelfs indien slechts een gewoonterecht de leidraad vormde, dan en indien niet zo en slechts zo nu dan reëel te beschrijven, zou er na afloop van het conflictueus gebeuren zoals dit uit te schriftuur naar voren komt geen vorm van rechtmatig bestuur hebben bestaan voor het menselijk overwegen natuurlijkerwijs vinden sociale regelshun aanvang van opkomen i de familie - zo gevormd de grondslag der menselijke situatie zou onduidelijkheid bij zijn gerezen over het rechtvaardig besluit naar recht aan wie het bestuurlijke verantwoorden en aan wie deze verhouding indachtig te houden het rechtskundig gegeven van de casus  is  vast te stellen.

De voorstelling geeft, dat de omstandigheid vandacht betreft de Hof die in de vermelde patronage over het land van keuze door de Hofhouder is aanvaard, gemeten en vervolgens ingericht, het initiatief daartoe gelegen bij de hofhouder later de eigenaar, hoewel expliciet heerst daaromtrent geen duidelijkheid in de teksten voor de schriftuur deze Hof toekomende. Alsmede behoorde de overeenkomst in zijn algemeenheid tot een vrije beslissing vanuit welbegrepen eigenbelang ter hand genomen zoals het landgoed ook werd aangenomen, eerst de initiatiefnemer, dan het bedoeld goed, begripsmatig geldt de beschrijving hiertoe welke de Schrift geeft niet tot het terrein van inzichtelijke en gewettigde rechtshandelingen. Die recht spreekt heet de rechter en het hof is eerste belanghebbende te noemen voor de rechtspraak aangevraagd. In de narratie omtrent deze dingen is het bestuurlijk gezag over het mensenpaar daartoe gesteld op te maken uit de regels omtrent die de order geeft bij  de toegezegde afwezigheid, dat de zaken in rechte zouden blijven zoals impliciet vastgesteld lijkt ons derhalve voorgegeven als zeer onwaarschijnlijk naar het de verwachtig luidt van het gerechtshof met nadruk vastgesteld.

From the memories of the artist Bob Adema Tadema, take this like a different kind of experise, comes the contest: - in het streven de zaken in overeenstemming te houden met de eigendom van een goed en het vrij te verlenen beginsel van toestemming tot vruchtgebruik van dat goed en in diezelfde eigendom vastgesteld dienen de afspraken immer nagekomen te worden naar het beide partijen een gedeelde zaak aangaat - this issuing formats for any general classic rule put in order of conscient sharing for citizens of societies in the Ancient World.

Come from Heaven His voice: 'Mijn woord is Uw woord, Mijn bezit het Uwe',aldus luidt ons toegekend het substantiëel overeenkomstig gegeven in dit als eeuwig beleefde heden - daarin vermeld Clemens dat van het accidenteel verschijnen te begrijpen is dat het initiatief behoort tot de sfeer van een substantiële innerlijke werkelijkheid der mensen. Dat alle mensen in deze omstandigheid verkeren houdt in dat zij allen kunnen naar het recht te vragen worden geacht thans, en een verzoek anders gesteld na afloop van het beleven schrijver dezes kan men in vrij besluit doen toekomen aan de hen bekende gezagsdrager of de magistraat van de gemeenschap van verblijf. In het belang van aandacht voor mij persoonlijk verzoek ik om herzieningen welke werden wellicht eerlang  vanuit gewoonterecht gehonoreerd met goed gevolg, of deze gang van zaken vormt een gebruikelijke gang van zaken voor het gerechtshof, dan wel het vrij besluit van het gezag daarin het bericht nog te verwachten is zinloos, na dertig jaren redelijkheid te verwachten is de zaak verjaard te achten.

Mevrouw in deze memo wordt weer eens hartelijk bedankt voor de aandacht ten paleize Soestdijk ooit begonnen als een miraculeuze opdrachtelijkheid toen opgevat, ik houd vol dat ik eerder tot genezing had kunnen geraken. Waarvan nimmer iemand heeft begrepen dat het besprokene in deze dingen als een onrecht geldt over de individuele grond voor de divan bestemd van die feitelijk deze ziekte opriep, een handicap werd over mijn denken gelegd en de dame die zoveel gezag en macht ten toon spreidt daarover en volgens mij niet bekende strategieën, noot is er ook maar enige zaak met mij besproken dan door leiden die in het geheel niet van deze situatie hadden gehoord of begrepen dat de geestelijke labiliteit van deze Clemens  telkenmale van hem kunstmatig wordt afgetroggeld, men weet in ons land niet dat May West ook al had gedacht 'ik ben een vrouw Gode gelijk'- bij vrouwen komt dat denken meer voor maar de Clem wil toch nu wel zo liever bevrijd van het monsterlijk Beata personage van  Draeckesteijn, eenieder in mijn omgeving beheerst zij met haar dwang, van menenrechten heeft zij nooit begrepen dat je je daaraan houden moet, ervan leer ik het zich in besluit te noemen veroorzaakt ongezonde situaties bij derden - nu ja, wat moet men doen met de oranje wreedheid van de aanvang af ten toon gespreid?

Waar ik om verzoeken dien, nu vraag ik je, is een intentionele herziening van de bestemming van mijn lot, en zij antwoord daarop: dat doet deze vrouw niet na afloop van haar jarenlang uitgeoefende tyrannieke voorkomen in artificieel bewind over mijn persoon, men zou het anders hebben verwacht voor ons land - 'anders gaat ie maar dood', zo spreekt zij in ons oor van verre als de onmenselijkste mens welke ik kende, ontmoet heb ik nooit iemand maar ik ben weer al mijn leve knap gebruikt door 't wijf.

Hiermee geeft het dat ik weet alweer genoeg om verder niet meer op te geven, het zou nog beter worden geacht indien ik de hand aan mijzelf sloeg.

Wij stellen deze mogelijkheid tot vrijwillige herziening van een besluit vast ter voorkoming van het misverstand dat de beperkende zakelijke overeenkomst in die zin der mensen dat zij eeuwig zouden willen genieten hetgeen hen slechts in tijdelijkheid toekomt, het woord is ons gegeven: 'wat wil men van mij?'
Haar woorden zekers berusten op pure leugens, en dat de mensen met mijn persoon maar mogen zich amuseren en denken dat ik daartoe het leven heb gekregen dat zij allen mij te gebruiken mogen krijgen is haar grootste misdrijf te heten ten aanzien van een Clemens welke zich niet te verdedigen vermag, eveneens die gedachte dat dit mag en dat die man dat alles goed vindt berustende op pure leugens, nooit heb ik daarmee ingestemd. Indien niet een halt toegebracht zal het gegeven onrechtmatig gegeven in deze zijn kracht, ook in eenzelfde of vergelijkende zin voor de Eeuwigheid niet verliezen, en de duivelinne zal deze zoden laten leggen en de  mensen zouden hun geldingsdrang van opstand hebben behouden.

De eeuwige evenwel zegt mij toe in te grijpen met vuur uit de hemel.Om van de gelegenheid gebruik te maken en de wijsheid welke des Gode is gegeven aan de mens in deze, de Clemens Maria Hofbauer alzo ook Michael geheten, bij God een zeer geliefde man, als een zoon der mensen te waarderen achtte Hij ons alsook zodanig waardig dat de mensen daarmee aanvaarden willen dat deze mens door God als Zijn zoon is aangesproken en geleerd zo vanuit den Hoge,  evenwel het woord in deze als zijnde die mens die ik ben gebleken een eerstgeborene is nooit uitgesproken geworden en berusty op vage quatsch dat hij die ik ben zich ooit zodanig heeft vermeten te menen hij zij er een vn hen die worden de mensen als Die in feite wordt verwacht.

In de geschiedenis en ook in het heden zijn er zulke wel meer en vaker gezonden geweest en in lering geweest hij hierover sedert alle jaren van zijn leven.  Deze dan werd onderricht en daarin met goede zorg omringd, dit gedurende al deze tijden voordat deze dag gekomen is dat het inzicht hem gegeven wordt naar best vemogen, omdat hij goed geluisterd heeft en vroom is gebleken, nadat deze zich bewust werd dat hij de jeugdige betrekkelijkheid besloot te hebben afgelegd geschiede dit voltrekken hem, aldus begreep ik dit. Alsook werd gehoord dat hem het juk van onverstand van de schouders God hem neemt en daarmee Deze Here hem bedoelt als te zijn die hij is geworden, een vrij gemaakte mens, naar zijn verdienste het ook waard is geacht van de Hoge Hemelen aldus. Te loven is de Heer over al deze dingen welke in de Hemelen ons in Zijn Koninkrijk heeft bewaard voor vele jaren het geheim dezer tijdelijke dingen waar de eeuwigheid deze geraakt, de bekendmaking met deze zakelijke overeenkomstigheden van deze mens met Hem die hem zond is bij raad en daad te achten de ware eed van vriendschap en meer heeft de Clem dan ook niet in huis of te bieden, deze is ons zeer vertrouwd te achten in die dingen die hen die hem kwellen niet werden bekend.


Van deze besluit als Godsraad ingevoerd dan wel toepasselijk te achten stuur ik jullie op een daartoe eens zelf in te ziene tekst met vriendelijke bedoelingen uitgeschreven om te vormen een moderne interpretatie over de logevallen der mensen in en omtrent deze Hof van Eden waar het alles mee begonnen is, vraag het de Koningen en zij antwoorde in deze, het geldt dat we meer aan het gegeven kunnen ons hen overdragen om te overwegen in aannemelijkheid, en voor hun rechte aandacht geve ik te kennen dat je de vrijheid pas kunt krijgen als je deze aan te nemen en te behouden hebt als recht. Het is zo gesteld met ons dat innemenderwijs de zijde vertelde zij hebben hun vrijheden dan wel aanvaard gekregen en op zichzelf te beschouwen aangenomen maar tot die vrije verstandelijkheden omtrent deze dingen welke men van Clemens hand zich te begrijpen maken zou kunnen is hen niets bekend, zoals de zaken ervoor nu staan weten zij met al hetgeen aan goeds hen was bestemd niets maar dan ook niets aan te vangen...

....zegt maar onderling jullie: 'deze dingen zijn tot jullie en tot ons nog niet in dat presentatief vermogen begrijpelijk geraakt, indien Clemens niet met dit woord vanuit aandachtig luisteren een antwoord vormende naar best vermogen te getuigen was gekomen was er heden nog steeds niets veranderd in die zaak van gedeelde aandacht waar wij ons zo voor inzetten om tot een oplossing te geraken. Wie zaait zal oogsten, zo luidt het de Schrift.'


Het is logisch te menen
dat de engel op den duur zijn vlammend zwaard
wel weer in de schede zou kunnen steken - persoonlijk
dacht ik in mijn vroege jeugd bij een kennisnemen van
de edele zaak van de schepping en na die heenzendig van de eerstye mensen waarin ik een zin meende te  hechten dat het als verstandig het mij voorkwam zich Zijn Hof te doen bewaken bij afwezigheid. Dat dit raadsbesluit wellicht werd genoemd in de tekst naar gelang een zekere mate van tijdelijkheid voor de voorziening ten behoeve van de menselijke zwakheden het mensenras niet te doen ten tweede male tot ontsporen te geleiden. Enne, en vanwege deze interpretatieve herinnering deel ik met de lezer in een hernieuwde aanvaarding van het mythologisch thema omtrent die eerste zondeval - typisch hebreeuws om zulke dingen een tragisch einde te doen vinden - het zij zo diep tragisch minder gewenst elders - die bijbelse Luther werkte aan een vertaling van de teksten naar keuze van de Dillenburg hoor, fake dus, alles, Clem vertrouwt niks meer dan zichzelf,

Edoch stelt deze: de Here wenst mij terug te roepen bij het gardenierspatronage ter bewustwording van onze voordelige situatie in de lage landen. Waarheid ligt in het midden.

Omdat het echtpaar Adam-Eva had
geleerd dat men zich tegen de autoriteiten niet moet verzetten maar
hun beslissingen beter kan navolgen geschiedde het zo dat de verbeteringen noodzakelijk voor een herintrede van de onschuld en het onwetende besef van de kennis van goed en kwaad - mensen hebben dat besef toch echt wel nodig dus de Clem begrijpt het verhaal al niet zo goed - het feitelijke bijbelverhaal heeft de Clem helaas nimmer iets van kunnen begrijpen en in een zeer persoonlijke mededeling van huishoudelijke aard geeft hij openhartig aan dat de indruk bij hem heeft postgevat dat het hem ontbreekt 'vom tish' zich al evenmin ooit bewust geraakt te zijn van zo'n besef ten onderscheid tussen een moreel goed en kwaad, van die boom heb ik evenwel begrepen naar het dit getuigenis van confessie luidt, dat er waren twee bomen in de Hof geplant, wij menen de ene was een appelaar, de andere een perelaar, en peren zijn een symbool van de wijsheid God's genoemd mij en de Clement heeft zich de peerkes toch goed laten smaken, ongelofelijk hè maar waar...op het ogenblik is de conférence peer populair - door deze wending in de tekst gewordt het helder en komt er weer hernieuwing van de hoop, dat  het uitgesloten is te achten dat de mensen die ernaar vragen zouden vragen niet zouden
mogen zich te wensen van een mildere raadsman een uitspraak te verkrijgen welke een einde maakt aan de twijfel des harten, zo ook dat zij na verloop van
tijd de redenen voor zo'n beslissing als het neerzetten van een
gewapende poortwachter voor de Hof beter zouden kunnen begrijpen.Aan de zijde
van de autoriteiten werd begrepen dat het bewaken van de Hof van Eden
een permanent karakter zou dienen te krijgen want van het
mensengeslacht kon niets met zekerheid gezegd worden. Derhalve werd
besloten van hogerhand, zijnde de beslissing was afkomstig van het
bureau van de tuinbaas, dat er een tuinhuis voor de poort moest worden
neergezet. Het moest er een worden naar een strak, innovatief ontwerp van
elegant en vreedzaam karakter, waarmee de herinnering aan de vlammen
van het zwaard tevens tot vergetelheid kon worden gebracht. Daarom
werd de opdracht gegeven aan de engel, die daartoe permissie kreeg, om
voor enige tijd zijn post aan de poort te verlaten en op zoek te gaan
in de wereld naar een ontwerp dat aan dergelijke vereisten zou
voldoen. En wat het resultaat is van zijn speurtocht wordt bij deze
aan het publiek kenbaar gemaakt, hier aan de bovenste aanvang van ons verhaal vindt U het tere spel de kleuren van een poortgebouw voor een Hoftuin ontworpen door de Engelse tuinarchitect Indigo Jones, de oorspronkelijke tekening van het fancy bouwwerk is in de bewerking van atelier Cl* aangepast en teder gedispliceerd naar kleurkeuze in verhouding tot ons delicate onderwerp/.


Narration: Van de zijde van de engel werd
verklaard dat het ontwerp dat hij had aangetroffen nogal wat te wensen overliet, en dat hij de tekeningen daarom had meegenomen naar de
hemelse sferen om er daar zelfstandig enkele wijzigingen in aan te
brengen. Van de zijde van het bureau van de tuinbaas werd als
commentaar gegeven dat het thans voorgestelde ontwerp bedoeld was om
in het kader van een algemeen offensief om de relaties van de Hof een
vriendelijker aanzien te geven de publieksbetrekkingen van de
organisatie Eden te verzorgen in een nieuwe opzet en dat eerst eens worde ingewacht of de duffer trofee eerlijk kon worden uitgeloofd na afloop van een vossenjacht, en
in brede kring is instemming met het voorstel konterfeitsel worden gevonden. De
beslissing om een dergelijk gebouw te plaatsen werd in handen gegeven
van de bestaande organen van vertegenwoordiging uit alle lagen van de
bevolking. Er werd wel bijgezegd dat er bij het kantoor van de
hoveniers een lijst was geweest waarop alle sponsors prijkten die hun
medewerking hadden toegezegd. Evenwel, de opdacht voor de uitvoering
van het project gaf het bureau van de tuin af aan derde partijen nadat alle benodigde
gegevens waren verzameld.

De tuinbaas verontschuldigde zich dat hij
zelf niet zou kunnen tekenen voor het contract, hooguit het stempel
met het bekende kruisje mee zou kunnen brengen.

__________________________________clembur5/2nd*

Er is 1 afbeelding naar u verzonden.


gardenhouse-indigojones-style.jpg


Geen opmerkingen:

Een reactie posten