dinsdag 26 juli 2016

maandagavond 11.00 uur - 25 juli - evaluatie van deze dag

Niet alle dingen in het leven die belangrijk zijn volgen een lineair verloop van voorkomen of optreden. Er is ook een belangrijke rol weggelegd voor het meer oog krijgen voor een cyclisch verloop in het bestaan der mensen. En dat besef waren de mensen voor geruime tijd kwijtgeraakt.

Wat het betreft de concluderende evaluatie van en over de voortgang van het politieke denken en handelen, alsmede het procesmatig herstellen van de democratische waarden voor gezin en maatschappij, moet het mij van het hart dat bepaalde vormen van politiek handelen c.q. diplomatiek initiatief gemakkelijk een waardering kunnen krijgen van jaarlijks, maandelijks, wekelijks of dagelijks terugkerend. Undien wij met een zekere berusting naar deze voortgang kijken in objectieve zin en aandahct geven aan hoe wij osnzelf beleven dan kan zlefs een kind concludereren dat wij met zijn allen in een geschiedenis van terugkeer deel hebben, waarheen dat beseften wij vroeger niet zo duidelijk.

Daarin de bakens te verzetten en de grenzen aan te geven vormt één van de motieven om met deze nieuwe blog thans een aanvang te maken. Zonder een juiste keuze voor onze historische waarden is een keuze voor een goede toekomst niet mogelijk. Zelfs het motief van strijd valt te beleven als een ons in historische zin gegeven waarde, maar wat deze waarde in de moderne tijd inhoudt is nog niet uitgesproken of onderling besproken.

'Iphigeneia ziet uit over de zee'
- wij willen een positieve draai
in haar verhaal brengen als thema
voor de musical 'Iphy'


Voor de komende verkiezingen moet het mij als kanttekening van het hart dat de samenleving wat overbelast is geraakt met deze telkenmale benadrukte gedachten dat er gekozen zal moeten worden voor welke weg wij met zijn allen willen inslaan. Daardoor worden mensen oververmoeid. Bovendien is niet alles voor mens en maatschappij wilsafhankelijk.

boek: Cleanthes de filosofische handwerksman

Wij nemen de euvele moed in aan te dringen op matiging van de druk op de samenleving telkens de mensen te wijzen op hun verplichtingen ten aanzien van het aanvaarden en rechtmatig gebruik maken van de hen toegekende democratische rechten. Het leidende principe voor de huidige Staat der Nederlanden stelden wij vast als bepaald door de eeuwige Logos. Deze is het de mens niet gegeven volledig te begrijpen.'bij Dronten'


cff: het begrip Logos betreft een oorspronkelijk universeel principe aangeduid met de Griekse nomen voor woord, begrip, gedachte, wijsheid, en nog veel meer. Het meest duidelijk op dit punt valt er iets over te begrijpen aan de hand van de geschriften van een zekere Philo van Alexandrië. In zijn tijd, rond het begin van onze jaartelling, begonnen de geleerden te begrijpen dat er ook een religieuze wijsbegeerte kon bestaan als onderwerp van voor die tijd wetenschappelijk overleg en gedachtenoverdracht. Toen was dat zoiets als baanbrekende politieke filosofie, wat niet iedereen goed kan begrijpen.

Wij citeren een engelstalige encyclopedie:

a. The Utterance of God
Following the Jewish mythical tradition, Philo represents the Logos as the utterance of God found in the Jewish scripture of the Old Testament since God's words do not differ from his actions (Sacr.8; Somn. 1.182; Op. 13).
Clemens van Alexandrië -
groene editie van de icoon/


In de oudheid vormde de stad Alexandrië zoiets als een internationale gemeenschap bestaande met een besef te leven in een nieuwe wereld. Naar deze stad is ook Clemens van Alexandria genoemd. Hij vermeldt in zijn werken niet alleen Christelijke filosofen, maar ook de Buddha als een wijsheidsmeester waarmee hij de in zijn tijd zo noodzakelijke voorwaarden uiteenzette om een verbinding te creëren in het filosofisch denken van Oost en West. 

Het zal niet eenieder die dat wenst gegeven zijn kennis te nemen van Clemens' methoden en leerstellingen. Sommige dingen moet je aan de vakman overlaten of aan de predikant.

'wij zijn allen van hout gebleken' - 'hout is een kostelijk goed'
___________________________________________________

//sluiten wij deze dag af met een mooi gebed in geschreven vorm van Augustinus de kerkvader:

“From this time on, however, I gave my preference to the Catholic *) faith. I thought it more modest and not in the least misleading to be told by the Church to believe what could not be demonstrated – whether that was because a demonstration existed but could not be understood by all or whether the matter was not one open to rational proof…You [God] persuaded me that the defect lay not with those who believed your books, which you have established with such great authority amongst almost all nations, but with those who did not believe them.”Confessions Bk. VI, v (7). (Chadwick, 1992)
Here Augustine describes being asked to believe certain things, that is, take them on authority, even though they could not be demonstrated. 
'modern Israel'
*): het woord catholic betekende voor Augustinus zoiets als algemeen geldend, universeel, alles omvattend.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten