donderdag 4 augustus 2016

bepaaldelijke overwegingen niet voor kinderen bedoeld

'pro nomen'
Zoals het spreekwoord luidt zal trouw eerst moeten blijken. 

Dat betekent dat de trouw die je je voorgenomen had te hechten aan principes die andere mensen niet zo één, twee, drie van je te weten zijn gekomen, dat die trouw die feitelijk overeenkomstig is met wat de Kerk noemt de gelovige zin, de pistis in het Grieks, en niet alleen de psyche, dat die trouw aan het gegeven innerlijk besluit aan het licht moet komen dat geen mens ter wereld bij vol bewustzijn van zichzelf kent in het hoe en waarom hij daarvoor kiest waartoe hij is verkozen. Hij kan zijn zaak daarmee namelijk alleen maar gelovig tegemoet treden, zoals aan de zaak van zijn gegeven woord alleen maar het krediet gegeven worden kan indien in duidelijke
overeenkomstigheid en overeenstemming met hoe anderen ditzelfde fenomeen van hun eigen rechte ervaren beleven, zodat zijn existentiële bepaaldheid rechtmatig aan het licht zal moeten komen wil er sprake zijn van een persoonlijkheid en diens vorming waarin de mens natuurlijk immer zelfs ondanks zichzelf doorgaat en nooit ermee ophoudt de wijsheid die zijn leven heeft bestemd te eren. De expressie van die wijsheid te dienen zal hem als zijn hogere doel voor ogen moeten staan, die geschikt bevonden kan worden om deel uit te maken van de waarden en het gedachtengoed die het openbare verkeer in een samenleving uitmaken als het geheel aan uitwisselingen van de overtuigingen die onder de mensen leven.

Eco Educatief Centrum Filip Dujardin - Amsterdam

Mogelijk zal die mens zelf ook ervoor kiezen deel uit te maken van de groep van personen die de betrekkingen in het openbare leven van een samenleving onder gezag van een staatkundige structuur onderhouden, zodat de bedienaren der maatschappelijke instituties waartoe deel in de bestemming van dit gezag te nemen de leden van de samenleving als geheel en die het openbare leven uitmaken in het bestaan van een mens dat democratisch gevoelen inbrengen waarmee in de lage landen aan de zee achter de duinen en tussen de rivieren tot aan de heuvels toe de zichtbaarstelling van zo'n gezagrijk woord bestemd wordt een mens onder hen allen te zijn in de mate waarin en naar de wijze waartoe dat door bij deze zijn eigenschappen en bekwaamheden te erkennen gekenmerkt wordt, terwijl zijn karakter mede bepaalt op welke manier hij zijn toegewezen plaats in de samenleving vorm zal geven en de benodigde ambtelijk papiermakelaardij zal invullen.
het museum van het realisme
in Gelderland


Wordt er niet door de samenleving deze trouw aan dat gegeven woord in directe zin erkend omdat dit door hem té vroeg beleefd werd en hij evenmin aan die vroege toon een stem verlenen kon als dat dit hem was toegestaan, en nu ook deze trouw als zijn eerste principe door hem gehandhaafd blijkt te zijn en hij met heel zijn hart en heel zijn verstand, ja eigenlijk door heel zijn leven gedragen wordt dit principe te dienen, dan zal zo'n mens af hebben moeten zien van zijn deelname aan het openbare leven en gewacht hebben totdat zijn tijd gekomen is. Om aan die opdracht tot het aanvaarden van zijn wijze van in de praktijk beleven en aan het licht doen komen van dat woord van trouw te voldoen en zich daarnaar luisterend in te voegen in het grotere geheel waarvoor alle mensen eenzelfde statuut en waarde bekennen om aan deze existentiële opdracht tot maatschappelijkheid gevolg te geven die natuurlijk niet voor iedereen in dezelfde zin geldt en voor allen dezelfde inhoud heeft, en zich als zodanig sociaal bewogen te achten tot het herkennen van een in de praktijk van zijn handelen gevormde beleving waarin hij de waarachtigheid van die keuze tot uitdrukking brengt en, ook al zit het soms nog zo tegen, daarmee zich een mens betoont om te kennen, een die deze waarheid van hemzelf voor allen dienen wil en kan.


Dit alles in zijn geheel aan goeds te nemen als zijn erfdeel gevalt het hem wel te mogen aanvaarden en van de hemel te plukken als de eerste vrucht van die prachtige boom waaraan zijn bestaan en denken hun werkelijkheidswaarde ontlenen, die gebaseerd is op dat geloof in hem, en hemzelf en zijn verstaan de betekenis geeft van die opdracht tot vermaatschappelijking van zijn krachten tot bewijsstuk te geraken als een voorbeeld voor iedereen. Zoals elk deel van de natuur een oorsprong heeft die voor het oog verborgen blijft zal ook die grote boom eerst moeten opschieten bij hem als een twijg en daarna verder naar omhoog groeien totdat zijn eigener kracht genomen ent haar volle wasdom heeft bereikt.

gebouw van de afdeling Neurofysiologisch
onderzoek van
de Universiteit van Maastricht
Cadzand - Bad Duinhof -
gevelraam doorkijk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten